Malliesimerkit ja sanastot

Aineistonhallintasuunnitelmamallit

Alla olevat esimerkit ovat tiiviitä lyhennelmiä. Suunnitelmassa mainituista asioista saa tarkempaa tietoa kunkin mallin perässä olevista linkeistä. Lisätietojen avulla voi laatia omaa tutkimusta koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman.

Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistonhallintasuunnitelma (postikysely)

Tutkimuksen aineisto kerätään postikyselynä. Kerättävän aineiston käsittelystä, varmuuskopioinnista ja tietoturvasta huolehditaan suunnitelmallisesti.

Projektin tutkijoita ja yhteistyökumppaneita varten laaditaan yhteistyötä ja työnjakoa koskeva sopimus, jossa määritetään aineiston käsittelyn vastuu, käyttöoikeudet ja aineiston sekä tutkimustulosten tekijyyden periaatteet.

Kyselyn vastauksista muodostettava havaintomatriisi arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon projektin päätyttyä. Kyselyn saatteessa kerrotaan vastaajille, että aineiston yhteydestä poistetaan tutkittavien nimi- ja osoitetiedot ja että sähköinen tutkimusaineisto arkistoidaan tutkimuksen, opiskelun ja opetuksen käyttöön. Aineiston jatkokäyttömahdollisuudet varmistetaan dokumentoimalla aineiston keruu ja sisältö huolellisesti.

» Lisätietoa aineiston käsittelystä | varmuuskopioinnista | tietoturvasta | arkistoinnista | tutkittavien informoinnista | anonymisoinnista | dokumentoinnista

» Yksityiskohtaisempi malli englanniksi.

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonhallintasuunnitelma (teemahaastattelut)

Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla 30 kohdejoukkoon kuuluvaa henkilöä. Haastattelut tallennetaan äänitiedostoiksi.

Projektin tutkijoita ja yhteistyökumppaneita varten laaditaan yhteistyötä ja työnjakoa koskeva sopimus, jossa määritetään aineiston käsittelyn vastuu, käyttöoikeudet ja aineiston sekä tutkimustulosten tekijyyden periaatteet.

Haastattelutallenteiden käsittelystä, varmuuskopioinnista ja tietoturvasta huolehditaan suunnitelmallisesti.

Tutkimusta varten äänitallenteet puretaan tekstitiedostoiksi ja samalla niistä poistetaan tutkittavien yksilöivät tunnistetiedot.Aineiston jatkokäyttömahdollisuuksien varmistamiseksi aineiston keruu ja sisältö dokumentoidaan huolellisesti ja litteraatiotiedostoihin kirjataan kunkin haastattelun perustiedot.

Audiotallenteet hävitetään tutkimuksen päätyttyä.

Tutkimuksen päätyttyä haastattelujen tekstitiedostot arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimuksen, opiskelun ja opetuksen käyttöön. Arkistoinnista kerrotaan haastateltaville.

» Lisätietoa aineiston käsittelystä | varmuuskopioinnista | tietoturvasta | arkistoinnista I tutkittavien informoinnista | anonymisoinnista | dokumentoinnista

Tulosta
viimeksi päivitetty 2016-08-24