Tietoarkiston tieteenalaluokitus - FSD Field of Science Classification

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto käyttää aineistojen kuvailuissa CESSDAn aihepiiriluokituksen lisäksi omaa tieteenalaluokitustaan.

In addition to the CESSDA topics classification, FSD indexes study descriptions with its own field of science classification.

Vid sidan av CESSDA:s ämnesklassifikationen indexerar FSD studiebeskrivningar med sin egen forskningsgrensklassifikation.

Suomeksi In English På svenska
aluetiede regional studies regionforskning
folkloristiikka folkloristics folkloristik
gerontologia gerontology gerontologi
hallintotiede administrative sciences förvaltningsforskning
historia history historia
homo- ja lesbotutkimus gay and lesbian studies lesbiska och gaystudier
hyvinvointitutkimus welfare studies välfärdsforskning
informaatiotutkimus information studies biblioteks- och informationsforskning
johtamistiede management studies ledarskapsforskning
kansainvälinen politiikka international politics internationell politik
kansatiede ethnology etnologi
kasvatuspsykologia educational psychology utbildningspsykologi
kasvatustiede education pedagogi
kaupunkitutkimus urban studies urbanforskning
kehityspsykologia developmental psychology utvecklingspsykologi
kehitystutkimus development studies utvecklingsforskning
kielitiede linguistics lingvistik
kirjallisuudentutkimus literary research litteraturforskning
koulutustutkimus educational research utbildningsvetenskap
kriminologia criminology kriminologi
kulttuurintutkimus cultural studies kulturforskning
kuluttajatutkimus consumer studies konsumentundersökning
kunnallistiede local government studies kommunforskning
lapsitutkimus child research barnforskning
liikuntatiede sport sciences idrottsvetenskap
lääketiede medicine medicin
maaseutututkimus rural research landsbygdsforskning
miestutkimus men's studies manforskning
naistutkimus women's studies kvinnoforskning
nuorisotutkimus youth studies ungdomsforskning
oikeustiede science of law rättsvetenskap
organisaatiotutkimus organisation studies organisationsforskning
perhetutkimus family studies familjeforskning
politiikantutkimus political studies statsvetenskap
psykologia psychology psykologi
queer-tutkimus queer studies queerteori
rauhantutkimus peace research fredsforskning
sosiaaliantropologia social anthropology socialantropologi
sosiaalipolitiikka social welfare policy socialpolitik
sosiaalipsykologia social psychology socialpsykologi
sosiaalityö social work socialt arbete
sosiologia sociology sociologi
sukupuolentutkimus gender research genusforskning
taloussosiologia sociology of economics ekonomisk sociologi
taloustiede economics and business företagsekonomi
teologia theology teologi
terveystiede health sciences hälsovetenskap
tiedotustutkimus media and communication studies medie- och kommunikationsforskning
tieteentutkimus science studies vetenskapsteori
tietoyhteiskuntatutkimus information society studies forskning om informationssamhälle
tulevaisuudentutkimus futurology framstidsstudier
työelämän sosiologia sociology of work arbetssociologi
työelämän tutkimus working life research arbetslivsforskning
uskontotiede comparative religion religionsvetenskap
ympäristöntutkimus environmental studies miljöforskning
viimeksi päivitetty 2013-11-28