Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

Aineistoa ei ole arkistoitu tietoarkistoon. Kuvailua ei enää ylläpidetä.

FSD0113 ISSP 1997: työorientaatiot II

Aineistoa ei ole arkistoitu tietoarkistoon - tarkista aineiston sijainti ja jakelija ennen tilaamista.

Tekijät

International social survey programme (ISSP)

Asiasanat: ajankäyttö, kotityö, palkkaus, työaika, työelämän suhteet, työmoraali, työmotivaatio, työolot, työorientaatio, työsuhde, työttömyys, työtyytyväisyys, vapaa-aika

Tutkimuksessa tiedusteltiin haastateltavien asenteita työhön ja vapaa-aikaan, palkkaukseen, työn sisältöön ja ihmissuhteisiin, työoloihin ja työttömyyteen. Ajankäyttöön liittyen kysyttiin, mihin vastaajat käyttäisivät nykyistä enemmän aikaa, mihin nykyistä vähemmän ja mitkä ovat työssäkäynnin syyt. Lisäksi kysyttiin, kuka perheessä vastaa kotitöistä. Vastaajilta tiedusteltiin, millä perusteella palkan tulisi määräytyä, miten uusi teknologia vaikuttaa työntekoon ja työpaikkojen määrään sekä haluaisiko vastaaja työskennellä koko- vai osa-aikaisesti. Vastaajilta kysyttiin myös, millaista heidän oma työnsä on, missä he työskentelevät, onko heidän työsuhteensa pysyvä vai määräaikainen, olisiko heidän helppo löytää uusi työpaikka ja miten paljon he pystyvät hyödyntämään aiemmasta työ-/opiskelukokemuksestaan nykyisessä työpaikassaan. Heiltä kysyttiin myös, millainen työilmapiiri heidän työpaikallaan on, miten tyytyväisiä he ovat työhönsä ja miten todennäköistä on, että he vaihtavat työpaikkaa seuraavan vuoden aikana sekä ovatko he huolissaan työpaikan menettämisestä. Työttömiltä kysyttiin, onko vastaaja joskus ollut yli vuoden töissä ja milloin hänen viimeisin työsuhteensa päättyi sekä mikä oli työsuhteen päättymisen syy. Lisäksi kysyttiin, olisiko vastaaja halukas joskus menemään töihin, miten todennäköisenä vastaaja pitää työpaikan löytymistä, etsiikö vastaaja töitä, mitä keinoja hän on käyttänyt työnhaussa ja mikä on hänen pääasiallinen toimeentulolähteensä. Taustatietoina kysyttiin mm. tietoja vastaajan työssäkäynnistä, viikottaisesta työajasta, työpaikan koosta, ammatista, tuloista, mahdollisesta esimiesasemasta ja alaisten määrästä, asuinalueesta, iästä, sukupuolesta, asuinpaikkakunnan koosta, siviilisäädystä, kotitalouden koosta, peruskoulutuksesta, puolison ja isän ammatista, puoluepoliittisesta suuntautuneisuudesta, ammattiyhdistysjäsenyydestä, uskonnollisuudesta sekä äänestyskäyttäytymistä vaaleissa.

viimeksi päivitetty 2014-09-16