Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD2327 Jyväskylän Katulähetyksen haastattelut 2004-2006

Tekijät

Kosonen, Ulla (Jyväskylän Katulähetys)

Asiasanat: asumispalvelut, ensikodit, katulähetys, kolmas sektori, kristillisyys, päihdeongelmat, päihdetyö, sosiaaliset ongelmat, tukiasunnot, vapaaehtoistyö

Tutkimusaineisto kerättiin pääosin haastattelemalla Katulähetyksen työntekijöitä, asukkaita, tukityöllistettyjä ja yhteistyökumppaneita. Haastateltavilta kyseltiin, miten he olivat päätyneet Katulähetyksen työtekijöiksi tai asiakkaiksi, millaisina he kokivat yhteisön, millaiset heidän sosiaaliset suhteensa olivat, kuinka yhteistyö muiden kanssa sujui ja millaisia tulevaisuuden odotuksia haastateltavilla oli. Haastateltavien elämänhistoriaa ja tulevaisuuden odotuksia selvitettiin erilaisin kysymyksin. Haastatteluissa käsiteltiin mm. haastateltavien suhdetta kristillisyyteen ja päihteisiin, heidän päihdehistoriaansa, aktiviteetteihin osallistumista ja saatua vertaistukea.

Alkuperäisen tutkimuksen tarkoituksena oli hahmottaa Jyväskylän Katulähetyksessä työskentelevien vakituisten työntekijöiden, projektityöntekijöiden, tukityöllistettyjen ja vapaaehtoisten kokemuksia auttamistyöstä sekä auttamisen kohteiden kokemuksia autetuksi tulemisesta. Tutkimuksessa hahmotetaan auttamista, sen rajoja ja mahdollisuuksia kirjallisuuden sekä haastattelujen ja kyselyjen pohjalta. Myös Katulähetyksen yhteistyökumppanit Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiöstä, sosiaalitoimesta, työllistämistoimesta (työvoimatoimisto ja TE-keskus sekä Jyväskylän kaupungin työllistämistoimi), poliisista ja kaupunkiseurakunnasta, kertovat näkemyksiään Katulähetyksen auttamistyöstä.

Jyväskylän Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka auttamistyöhön sisältyvät tuettu asuminen, ensisuojapalvelut, perhe- ja nuorisotyö sekä pitkäaikaistyöttömien työllistäminen. Auttamistyön tavoitteita ja niiden toteutumista tarkastellaan työllistämistoiminnan, tuetun asumisen, perhetyön ja nuorisotyön alueilla. Tutkimus toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana Arjen politiikat ja Jyväskylän Katulähetys -tutkimusprojektina, jonka tarkoituksena oli koota tietoa ja suorittaa arviota Jyväskylän Katulähetyksen toiminnasta sekä sen omin silmin (työntekijät, asiakkaat) että yhteistyökumppanien kokemana.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-02-01