Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD2606 Tiedebarometri 2010

pikalinkit: aineistonkeruu | viittaaminen | julkaisut

Tekijät

Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suhtautumista tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Pyydettiin myös mielipidettä tieteen kyvystä ratkaista erilaisia ongelmia sekä esitettiin useita tiedettä ja tutkimusta koskevia väittämiä. Lisäksi kartoitettiin vastaajien luottamusta erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan.

Vastaajilta kysyttiin kuinka kiinnostuneita he ovat tai kuinka aktiivisesti he seuraavat eri aihepiirejä koskevia uutisia. Seuraavaksi aihepiiriä rajattiin koskemaan tiedettä ja tutkimusta ja kysyttiin vastaajien kiinnostuksen kohteista tämän aiheen sisällä. Lisäksi kysyttiin kuinka tärkeitä eri tietolähteet ovat tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä. Vastaajilta kysyttiin myös pystyvätkö he mainitsemaan jonkin merkittävän suomalaisen tieteenharjoittajan tai suomalaisen tieteen saavutuksen tai keksinnön.

Vastaajia pyydettiin kertomaan kuinka paljon he luottavat lueteltuihin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Lisäksi pyydettiin vastausta siihen, kuinka hyvin tietyt tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat ovat Suomessa nykyisin. Tiedusteltiin myös millaisina vastaajat näkivät tieteen mahdollisuudet tuoda merkittävää apua mm. joihinkin sairauksiin, hyvinvointiin, elinikään, ilmastonmuutokseen ja energiantuotantoon.

Lopuksi esitettiin useita tiedettä ja tutkimusta koskevia väittämiä sekä pyydettiin vastaajien mielipidettä julkisessa keskustelussa esitettyihin tiedettä koskeviin näkemyksiin.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, asuinmaakunta sekä perus- ja ammatillinen koulutus.

Asiasanat

instituutiot; tiede; tiedejournalismi; tiedelehdet; tiedeviestintä; tutkimus; yliopistot

Tieteenala / Aihealue

biotekniikka; koulutuspolitiikka; tietotekniikka (sanoitus CESSDAn sanastolla)

yhteiskuntatieteet

Sarjan nimi

Tiedebarometrit

Käyttörajoitukset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Aineiston kerääjät

Yhdyskuntatutkimus

Aineiston tuottajat

Tieteen tiedotus ry

Aineistonkeruun ajankohta

14.6.2010 - 1.9.2010

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Suomen 18 - 70-vuotias väestö (poislukien Ahvenanmaa)

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta

Satunnaisotanta väestön keskusrekisteristä. Otoskoko 5000.

Tavoitteeksi asetettua runsaan 1000 vastaajan aineistokokoa ei saavutettu yhdellä otokseen kuuluneille 5000 henkilölle osoitetulla postituskierroksella (tuotti 968 analyysikelpoista lomaketta). Tiedonkeruuta täydennettiin 1000 henkilölle osoitetulla karhukierroksella (lähetysajankohta 5.8., tuotto 63 vastausta). Nämä 1000 henkilöä oli poimittu alkuperäisestä 5000 henkilön otoksesta riippumatta siitä, olivatko he vastanneet kyselyyn ensimmäisellä kierroksella.

Tulosten vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi mittaus toteutettiin samoin metodisin perusratkaisuin kuin tutkimussarjan aiemmat osat. Tiedonkeruuta uudistettiin kuitenkin siten, että resurssien käytön painopistettä siirrettiin vastausten "karhunnasta" kohti suurempaa brutto-otosta. Sovelletusta tekniikasta johtuen – koska vastauksia ei systemaattisesti karhuttu kaikilta – aineistolle ei ilmoiteta vastausaktiivisuutta kuvaavaa prosenttilukua (suoraan laskien näytteen todetaan kuitenkin edustavan 20,6 % brutto-otoksesta).

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Keruuväline

Strukturoitu lomake

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

1031 havaintoa ja 145 muuttujaa

Datan versio

1.0 (10.2.2011)

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto edustaa keskeisten demografisten, sosiaalisten ja alueellisten tekijöiden suhteen osalta keskimääräisväestöä verrattain hyvin. Koulutusrakennejakaumat painottuvat hieman korkean koulutuksen suuntaan. Myös sukupuoliedustavuudessa on lievää naisten yliedustusta.

Aineistoviite

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Aineiston viittaustiedot

Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus): Tiedebarometri 2010 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2011-02-10). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2606

Aineiston käyttötiedot

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Julkaisut

Tiedebarometri 2010. Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen (2010). Helsinki : Tieteen tiedotus ry. http://www.sci.fi/~yhdys/tb4/tiedebaro4.htm [viitattu 10.2.2010]

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-01-25