Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3155 Toimittajaopiskelijatutkimus 2015

Tekijät

Mäenpää, Jenni (Tampereen yliopisto. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET))

Asiasanat: ammatti-identiteetti, etiikka, journalismi, korkea-asteen koulutus, media, opiskelijat, opiskelumotivaatio, toimittajat, työkokemus, viestintäala

Toimittajaopiskelijatutkimus on osa kansainvälistä vertailututkimusta "Journalism Students Across the Globe (JSG)", joka toistetaan samanlaisena yli 30 eri maassa. Suomessa tehtyyn tutkimukseen valittiin mukaan kuusi toimittajia kouluttavaa korkeakoulua, joissa opinnoista valmistuminen antaa opiskelijoille valmiudet sijoittua erilaisiin journalistisiin työtehtäviin. Kansainvälisen vertailun tarkoituksena on esimerkiksi selvittää, kuinka kulttuurisidonnaisia tulevaisuuden toimittajien käsitykset ammattiroolistaan ovat. Ammattiin liittyvien roolikäsitysten lisäksi tutkimus käsittelee muun muassa opiskelijoiden eettisiä näkemyksiä, laatujournalismia uhkaavia tekijöitä sekä alan tulevaisuutta. Suomen tutkimuksen on rahoittanut Helsingin Sanomain Säätiö.

Kyselyn alussa vastaajilta tiedusteltiin alaa sekä erityisaluetta, jonka parissa haluaisi mahdollisesti työskennellä valmistumisen jälkeen. Journalistiselle alalle haluavilta kysyttiin vielä tarkennusta, että kuinka kiinnostunut olisi erikoistumaan eri osa-alueille, kuten politiikkaan tai urheiluun. Myös journalistisen alan työkokemuksesta sekä -harjoittelusta tiedusteltiin.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon erilaiset tekijät, kuten ”mahdollisuus matkustaa” tai ”journalistin ammattia kohtaan koettu arvostus” motivoivat opiskelemaan juuri kyseiselle alalle. Toimittajaksi haluavia opiskelijoita pyydettiin lisäksi arvioimaan, kuinka tärkeitä tekijät kuten ”Tarjota ihmisille tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi” olisivat heille tulevaisuuden journalistisessa työssä.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri medioiden, kuten televisiouutisten, tasoa sekä myös tekijöiden, kuten ”Valtion sekaantuminen median toimintaan” aiheuttamaa uhkaa laatujournalismille. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin, kuinka hyvänä vastaaja pitää journalismin ja viestinnän alan koulutuksen tasoa Suomessa, sekä onko journalismin opiskelu korkeakouluasteella edellytys sille, että tulee hyväksi toimittajaksi. Myös vastaajien omasta mediavälineiden käytöstä uutisten lukemiseen tiedusteltiin. Toimittajaksi tulevaisuudessa haluavilta tiedusteltiin vielä, uskoiko vastaaja työllistyvänsä toimittajaksi valmistuttuaan, sekä uskooko tämä tällöin pystyvänsä elättää itsensä pelkällä toimittajan ammatilla.

Taustamuuttujina tutkimuksessa oli muun muassa sukupuoli, ikä, kansalaisuus, lapsuuden perheen taloudellinen tilanne, opintojen vaihe sekä korkeakoulu, jossa parhaillaan opiskelee.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-07-05