Eurooppa ja Euroopan unioni

Teemasivuja ei päivitetä toistaiseksi.

tutkimusaineistoja tietoarkistossa | omat haut | tutkimusaineistoja muualla | tietokeskuksia ja julkaisuja | tutkimuslaitoksia |

Tutkimusaineistoja tietoarkistossa

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja aineistoja, joiden muuttujat sisältävät tietoa Euroopan unionista ja kansalaisten asenteista sitä kohtaan.

Eurobarometrit ovat samanaikaisesti Euroopan unionin jäsenmaissa toteutettavia Euroopan komission rahoittamia kyselytutkimuksia, joissa kartoitetaan jäsenmaissa asuvien henkilöiden sosiaalisia ja poliittisia mielipiteitä.
Flash Eurobarometrit ovat suppeahkoja kyselytutkimuksia, jotka täydentävät vakiomuotoisia laajoja Eurobarometrejä.
EVA:n EU-asennetutkimukset on Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n vuonna 1992 aloittama tutkimussarja, jossa seurataan suomalaisten integraatioajattelun muutoksia.
Puolueiden ajankohtaistutkimukset kartoittavat suomalaisten poliittista käyttäytymistä, myös suhtautumista Euroopan unioniin.
MTS-tutkimuksissa eli Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuosittaisissa turvallisuus- ja ulkopoliittisiin asioihin keskittyvissä kyselytutkimuksissa on mukana myös EU-aiheisia kysymyksiä.

Omat haut aineistoluettelosta

Tälle sivulle on koottu vain pieni näyte tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaakin hakea tietoarkiston aineistoluettelosta myös itse. Ks. hakuohjeet.

» perushaku

Tutkimusaineistoja muualla

Eri maiden tietoarkistoihin on arkistoitu runsaasti Eurooppa-aiheisia tutkimusaineistoja. Tietoarkistojen sivuille pääsee helposti eurooppalaisten tietoarkistojen yhteistyöjärjestön CESSDAn karttasivulta.

Eurofoundin kyselytutkimukset
Eurofound kerää kolmea eri kyselytutkimusta. Eurofound on Eurooppa-neuvoston perustama elin, jonka tehtävänä on parantaa elin- ja työolosuhteita. Eurofoundin tutkimukset ovat: European Quality of Life Survey on kerätty vuosina 2003, 2007 ja 2011-2012, European Company Survey on kerätty vuosina 2004–2005 ja 2009 (kolmas keruu toteutetaan vuonna 2013) ja European Working Conditions Survey on kerätty 1990-luvun alusta lähtien viiden vuoden välein. European Quality of Life Surveyt ja European Working Conditions Surveyt on arkistoitu Britannian data-arkistoon UKDAan ja on vapaasti saatavissa. Tutustu tilausohjeisiin, jos haluat tutkimusaineistot käyttöösi.

EU Kids Online -kyselytutkimukset kartoittavat Euroopan maissa asuvien lasten ja nuorten verkkokäyttäytymistä sekä heidän ja heidän vanhempiensa internetiin liittyviä asenteita ja mielipiteitä. Kyselytutkimuksia on kerätty ensimmäisen kerran vuonna 2006. Suomi oli mukana tutkimuksessa ensimmäisen kerran vuoden 2010 keruussa, jonka aiheena oli lasten internetin käyttön turvallisuus ja siihen liittyvät riskit. Aineistoa kerättiin 25 Euroopan maassa. EU Kids Online -kyselyn aineistot ovat saatavilla brittiläisen Economic and Social Data Servicen (ESDS) kautta.

Michiganin yliopiston yhteydessä toimiva ICPSR arkistoi myös Eurooppaa koskevia tutkimusaineistoja. ICPSR:n aineistoja voi tilata FSD:stä. ICPSR:n hakusivu.

Eurostatin verkkosivusto
sisältää ajantasaisia ja kattavia EU:ta koskevia tilastotietoja. Tilastokeskuksen tilastokirjaston EU-tilastopalvelun sivuilta on helppo aloittaa tutustuminen Eurostatin tarjontaan.

Eurostatin kautta voi hankkia tutkimuskäyttöön anonyymiä mikrotason tutkimusaineistoa. Käyttöluvat ovat maksullisia ja lupaprosessi voi kestää joissakin tapauksissa useita viikkoja. Eurostat julkaisee verkkosivuillaan kattavia taulukoita tutkimusten tuloksista.

LIS - Cross-national data center
LIS (aikaisemmalta nimeltään Luxembourg Income Study) on kansainvälinen tietoarkisto ja tutkimuskeskus, joka on erikoistunut ylikansalliseen analyysiin. LIS arkistoi tulonjakoa, työllisyyttä ja varallisuutta koskevia aineistoja. Aineistojen käyttö on ilmaista kaikille opiskelijoille, sekä lisäksi LIS:n jäsenmaiden tutkijoille. Aineistonkäyttö vaatii rekisteröitymisen.

European University Institute
Firenzessä on Euroopan yhteisön jäsenmaiden perustama akateemisen jatkokoulutuksen keskus. Sen kirjasto tarjoaa runsaasti materiaalia vertailevaan tutkimukseen. EUI hallinnoi Euroopan unionin historiallista arkistoa, jossa säilytetään sekä eurooppalaisten instituutioiden että eurooppamielisten liikkeiden ja henkilöiden tuottamia dokumentteja.

EUR-Lex
on portaali Euroopan unionin säädöksiin.

Euroopan unionin maiden sosiaaliturvaa koskevaa tietoa on koottu MISSOC-tietokantaan. Tietokanta sijaitsee Euroopan komission Employment, Social Affairs and Inclusion -sivuston alla.

International Labour Comparisons (ILC)
on pohjoisamerikkalainen tilastosivusto, jonka tiedot käsittävät myös useita Euroopan unionin maita.

Tietokeskuksia ja julkaisuja

Euroopan komission tutkimussivustolta löytyy runsaasti tietoa Eurooppaa koskevista tutkimuksista.
Eurotietokeskukset ja EU-tallekirjastot neuvovat ja opastavat EU-tiedonlähteiden käytössä.
Euroopan keskuspankki - EKP. Sivuilla on myös suomenkielistä materiaalia.

EurActiv on uutisportaali, johon on koottu Eurooppa-aiheisia linkkejä. Sen etusivulla on aiheidenmukaisesti luokiteltuja EU-uutisia.
Eurooppalainen Suomi ry raportoi sivuillaan Taloustutkimuksella teettämiensä mielipidemittausten tuloksia.
European Research Papers Archive -ERPA Hakukone, jolla voi etsiä julkaisuja kahdeksan eurooppalaisen tutkimuslaitoksen Euroopan unionia ja integraatiota koskevista sarjoista.

Tutkimuslaitoksia

» Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopistossa.
» Jean Monnet -keskus Tampereen yliopistossa.
» Pan-Eurooppa Instituutti Turun yliopistossa.
» Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI) Helsingin yliopistossa.
» Ulkopoliittinen instituutti Helsingissä.

The Centre for European Policy Studies on tutkimuskeskus, joka keskittyy kahteen laajaan Euroopan unionia koskevaan tutkimusalueeseen, talouspolitiikkaan ja Euroopan tulevaisuuteen.
The European Centre for Social Welfare Policy and Research on YK:n alainen hallitustenvälinen sosiaaliturvaan ja -politiikkaan erikoistunut laitos.
MZES Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung on tutkimuslaitos, joka keskittyy eurooppalaisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja taloudellisten elinolosuhteiden tutkimukseen sekä Euroopan poliittisten järjestelmien muutoksiin, Euroopan alueellisen järjestelmän kehitykseen ja kansalaisten poliittiseen käyttäytymiseen. Sen alaisuudessa toimii laaja EURODATA-arkisto.

viimeksi päivitetty 2015-04-30