Hallinto, organisaatiot ja päätöksenteko

Teemasivuja ei päivitetä toistaiseksi.

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka käsittelevät hallintoon, organisaatioihin ja päätöksentekoon liittyviä teemoja. Nämä ovat kiinnostavia esimerkiksi hallintotieteen, valtio-opin ja kunnallistieteiden tutkijoille ja opiskelijoille. Tämä teemasivu esittelee kyseisiä aineistoja melko laajasti, mutta luettelo ei kuitenkaan ole täydellinen. Muita aineistoja kannattaa etsiä arkiston aineistoluettelosta tai hakusanoilla hakukonetta käyttäen.

Tietoarkisto toimittaa aineistoja maksutta tutkimus- ja opetuskäyttöön. Aineistojen sisältämiin muuttujiin voi tutustua kunkin aineiston kuvailun yhteydessä julkaistun koodikirjan avulla.

Sivun loppuun olemme keränneet linkkejä muihin aiheeseen liittyviin tiedonlähteisiin.

Organisaatiot

Erilaisiin organisaatioihin liittyviä aineistoja on tietoarkistossa runsaasti. Tässä luetellaan esimerkkejä niin valtionhallintoon, kunnallishallintoon, Euroopan unioniin kuin järjestöihinkin liittyvistä aineistoista.

Valtionhallintoon liittyviä aineistoja löytyy mm. ISSP (International Social Survey Programme)-sarjasta. ISSP on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Kiinnostavia sarjaan kuuluvia valtionhallinnon aineistoja ovat mm. FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto ja FSD2184 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen.

Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot sisältävät tietoja niin valtion kuin kuntienkin oman organisaationsa ulkopuolelta tekemistä julkisista hankinnoista.

FSD2721 Demokratiapuntari 2012: kansalaiset selvitti Suomessa kansalaisten käsitystä demokratian tilasta ja heidän luottamustaan valtiollisiin instituutioihin, kuten hallitukseen ja eduskuntaan.

Kuntaorganisaatiota ja kunnallishallintoa käsitteleviä aineistosarjojaja ovat mm.

 • Kunta-alan työolobarometrit -sarja tarkastelee kuntien palveluksessa olevien työntekijöiden näkemyksiä työorganisaatiostaan ja työelämästä yleensä.
 • KuntaSuomi2004 -sarjan aineistot liittyvät kunnallishallinnon eri sektoreihin erilaisten toimijoiden ja viranhaltijoiden näkökulmasta
 • Kaupunkipalvelututkimukset-sarja käsittelee mm. asukkaiden mielipiteitä kuntapalveluista ja kunnan hallinnosta.
 • Kunnallisalan ilmapuntarit-sarjassa aihealueina ovat mm. kunnallinen demokratia ja itsehallinto, kuntien tehtävät ja talous sekä kunnan tehtävien ja palveluiden taso ja niiden kehittämistarpeet.

Yksittäisiä kunta-aineistoja ovat mm.:

Euroopan unioniin liittyviä muuttujia on useissa aineistoissa. Varsinkin Eurobarometrit käsittelevät EU:a monipuolisesti. Useiden eurobarometrien alussa esitetään kysymyksiä mm. luottamuksesta EU-instituutioihin ja erilaisia Euroopan unioniin liittyviä väittämiä. EU-instituutioita ja niiden vaikutusvaltaa käsittelevät mm:

Lisäksi kannattaa huomioida EVA:n EU-asennetutkimukset.

Tietoarkistosta löytyy myös muihin organisaatioihin, kuten järjestöihin ja yrityksiin, liittyviä aineistoja:

 • Sosiaalibarometrit -sarjassa kartoitetaan suomalaisten hyvinvointia ja palvelujärjestelmän tilaa ja ennakoituja kehityssuuntia erilaisten palveluntuottajien näkökulmasta. Mukana on mm. sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavassa asemassa olevien työntekijöiden vastauksia.
 • Poliisibarometrit ovat kartuttaneet useina vuosina tietoa suomalaisten suhtautumisesta poliisin rooliin, toimintaan ja palveluihin. Lisäksi niissä tarkastellaan maan sisäistä turvallisuutta ja kansalaisten rikosriskejä.
 • FSD2651 Terveyden edistämisen barometri 2010: jäsenjärjestöt tarkastelee terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta Terveyden edistämisen keskus ry:n jäsenjärjestöissä.
 • FSD2523 Nuorisobarometri syksy 1996 tutkimuksen pääteemoja olivat yhteiskunnalliset instituutiot ja poliittinen osallistuminen.
 • FSD2499 Yhteiskuntatutkimus 2008 kyselyssä selvitettiin suomalaisten poliittis-yhteiskunnallista perustietämystä eli tietoja politiikan peruskäsitteistä, Suomen ja EU:n poliittisista järjestelmistä sekä kansantaloudesta.
 • FSD2495 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: järjestöt -kysely on osa laajempaa Suomen innovaatiojärjestelmää arvioivaa INNOEVAL-tutkimusta. Kyselyssä selvitettiin järjestöjen näkemyksiä Suomen innovaatiojärjestelmästä.

Päättäjät ja päätöksenteko

Eurobarometreissä käsitellään myös päätöksenteon jakaantumista EU:n ja yksittäisten valtioiden välillä, sekä kansalaisten ja jäsenvaltioiden vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon eri alueilla.

Muita päätöksentekoa käsitteleviä aineistoja esimerkiksi:

Johtaminen ja valta

Vaikka johtaminen ja valta limittyvätkin useimmiten muiden teemojen sisään, ja näitä teemoja löytyy niin organisaatioihin kuin päätöksentekoonkin liittyvistä aineistoista, on tässä silti lueteltu muutamia erityisesti johtamiseen keskittyviä aineistoja.

Muita aineistoja

Aineistoja muualla

  Eduskunnan kirjaston ylläpitämään veteraanikansanedustajien muistitietoarkistoon on koottu entisten kansanedustajien muistitietohaastatteluita, joiden teemat painottuvat haastateltavien poliittiseen uraan ja etenkin kansanedustajavuosiin.

Omat haut aineistoluettelosta

Tälle sivulle on koottu vain pieni näyte tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaakin hakea tietoarkiston aineistoluettelosta myös itse. Ks. hakuohjeet.

» perushaku

Lisää tiedonlähteitä

viimeksi päivitetty 2015-04-30