Vanhuus ja vanheneminen

Teemasivuja ei päivitetä toistaiseksi.

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu joitakin aineistoja, jotka soveltuvat teemaltaan ikääntymisen ja vanhuuden yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi useiden muuta teemaa käsittelevien aineistojen muuttujat tarjoavat ikääntymistutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Useimpien arkistoitujen aineistojen perusjoukkona on 15 vuotta täyttänyt väestö, jolloin vastaajina on myös ikäihmisiä tai ikääntyviä ihmisiä. Otoskoot eivät useimmiten mahdollista vanhusväestön tai ikääntyvän väestön monitasoista analyysiä, mutta aineistot ovat hyödyllisiä ikäryhmien välisten erojen tarkastelussa. Myös muiden maiden tietoarkistojen aineistovarannossa on sopivia aineistoja. Tietoarkisto toimittaa aineistoja maksutta tutkimus- ja opetuskäyttöön. Lisätietoja aineistojen tilaamisesta.

Sivun loppuun on kerätty linkkejä muihin vanhenemisen ja vanhuuden tutkimuksen tiedonlähteisiin, esimerkiksi erilaisiin tilasto- ja rekisteriaineistoihin ja vanhenemistutkimusta tekeviin laitoksiin.

Aineistoja tietoarkistossa

Kansainvälisiä sarjoja

 • Eurobarometrit ovat Euroopan unionin jäsenmaissa kerättyjä aineistoja, jotka mahdollistavat vastausten maakohtaisen vertailun. Tavallisessa Eurobarometrissä on tuhansia 65 vuotta täyttäneitä vastaajia, joista on suomalaisia noin 200–300. Sarjassa on yksi 60 vuotta täyttäneiltä kerätty aineisto vuodelta 1992 (Eurobarometri 37.2). Joissakin Eurobarometreissä on kysytty koko 15 vuotta täyttäneiden vastaajajoukolta ikääntymiseen, eläkkeisiin, vanhusten hoivaan tai terveyteen liittyviä mielipiteitä. Eurobarometrejä voi tilata Suomen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kautta tai analysoida verkossa ja ladata omalle koneelleen Saksan data-arkiston GESISin ZACAT-verkkopalvelussa. Runsaasti tarkempaa tietoa Eurobarometreistä, muun muassa niiden muuttujista, saat Saksan tietoarkiston GESISin Eurobarometrien datapalvelusta. Esimerkkejä Eurobarometriaineistoista:
  » Eurobarometri 37.2: ikääntyneet eurooppalaiset, huhti–toukokuu 1992
  » Eurobarometri 67.3: terveydenhuoltopalvelut, pimeä työ, EU:n suhteet naapurimaihin ja kehitysapu, touko - kesäkuu 2007
  » Eurobarometri 59: elinikäinen oppiminen, terveys, elämänkumppanit ja hedelmällisyys, tammi-helmikuu 2003
 • Flash Eurobarometrit ovat ovat suppeahkoja kyselytutkimuksia, jotka täydentävät vakiomuotoisia laajoja Eurobarometrejä. Esimerkkiaineisto:
  » Flash Eurobarometri 24: perhe-elämä ja ikääntyvän väestön tarpeet, syyskuu 2008.
 • European Social Survey (ESS) kerää joka toinen vuosi vertailukelpoista aineistoa yli 20 Euroopan maasta. Suomenkieliset ESS:n Suomen aineistot ovat saatavissa tietoarkistosta. Kansainvälistä englanninkielistä ESS-aineistoa voi analysoida tai ladata koneelleen Norjan tietoarkiston verkkopalvelussa. Vuoden 2008 ESS sisältää osion ikäsyrjinnästä (ageism).
 • International Social Survey Programme (ISSP) -aineisto vuodelta 2001 käsittelee sosiaalisia verkostoja. Tutkimuksessa kysyttiin, pitäisikö aikuisten lasten hoitaa vanhempiaan. Kansainvälisesti vertailevat ISSP-aineistot kerätään vuosittain vaihtuvin teemoin. Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta voi tilata sekä ISSP:n kansainvälisiä aineistoja että suomenkielisiä Suomen aineistoja. Englanninkielisiä aineistoja voi analysoida myös Saksan tietoarkiston GESISin ZACAT-verkkopalvelussa.

Kotimaisia sarjoja ja yksittäisiä aineistoja

Omat haut aineistoluettelosta

Tälle sivulle on koottu vain pieni näyte tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaakin hakea tietoarkiston aineistoluettelosta myös itse. Ks. hakuohjeet.

» perushaku

Aineistoja muissa tietoarkistoissa ja verkkopalveluissa

Tietoarkiston kansainvälisen yhteistyön ansioista Suomessa on mahdollista saada käyttöönsä lukuisia kansainvälisiä tai ulkomaisia tutkimusaineistoja, jotka käsittelevät ikääntymistä ja iäkkäitä. Aineistoja voit etsiä data-arkistojen luetteloista itse tai pyytää meiltä apua aineistojen etsintään. Jos löytämäsi aineistot eivät ole ladattavissa suoraan verkosta, ne voi tilata tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön Suomen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kautta. Lisäksi vanhenemisen tutkimuksen aineistoa on saatavana joistakin data-arkistojen ulkopuolisista palveluista.

 • Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) -organisaation yhteisluettelossa on 11 eurooppalaisen data-arkiston aineistojen kuvailutiedot, myös Suomen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston. Aineistoja voi hakea myös suomenkielisillä asiasanoilla.
 • LIS-datakeskuksen mikrodatan perustutkimusyksikkönä on kotitalous. Useista maista on saatavilla poikkileikkaustietoja noin viiden vuoden välein vuodesta 1980 alkaen. LIS-data tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia vertailla tulonjakoa ja tulonsiirtojen vaikuttavuutta yli 40 maassa. Kaikki LIS-aineistoihin perustuvat tutkimukset julkaistaan LIS Working Papers -sarjassa, jonka lukuisiin muun muassa vanhusväestöä ja eläkkeitä käsitteleviin tutkimuksiin kannattaa tutustua ohjelman verkkosivuilla jo ennen omien analyysien aloittamista. Tietoarkisto maksaa LISin Suomen kansallisen jäsenmaksun, joten Suomen yliopistoissa työskentelevät saavat käyttää aineistoja maksutta. Opiskelijat voivat käyttää aineistoja maksutta aina.
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) on monitieteinen, kansainvälisesti vertaileva paneelitutkimus, joka kerätään 11 Euroopan maassa ja Israelissa. Suomi ei ole mukana tutkimuksessa. Paneelissa on 45 000 henkilöä, jotka ovat täyttäneet 50 vuotta. Aineistoa on kerätty kolmessa aallossa, ja se on harmonisoitu yhdysvaltalaisen HRS:n ja brittiläisen ELSAn kanssa. Data sisältää monipuolisesti fyysistä ja psyykkistä terveyttä, taloutta ja sosiaalista tukea ja verkostoja kuvaavia muuttujia. Data on saatavissa tutkimuskäyttöön verkosta. Käyttölupia myöntää Tilburgin yliopiston CentERdata.
  » Health and Retirement Study (HRS)
  » English Longitudinal Study of Ageing (ELSA)
 • National Archive of Computerized Data on Ageing (NACDA) on Yhdysvaltalaisen data-arkiston ICPSR:n alainen temaattinen arkisto, joka on erikoistunut vanhenemista käsitteleviin tutkimusaineistoihin.
 • Terveys 2000 -tutkimus on väestöä edustava terveystutkimus, joka kattaa myös vanhusväestön. Tutkimusaineisto sisältää terveydentilaa koskevien tietojen lisäksi runsaasti tietoa tutkittavien sosiodemografisisista taustoista, elintavoista, palveluiden käytöstä ynnä muusta. Tutkimusaineisto ei ole vapaasti saatavilla, mutta sitä on mahdollista hyödyntää yhteistyössä THL:n tutkijoiden kanssa. Aineiston käytöstä tehdään yhteistyösopimus, ja anottu data toimitetaan tutkijoille erikseen. Tarkemmat ohjeet ovat tutkimuksen verkkosivulla kohdassa Datan tilaus.

Muita tiedonlähteitä

Lisätietoja: informaatikko Helena Laaksonen, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

viimeksi päivitetty 2015-04-30