Toimintaperiaatteet

Tietoarkisto vastaanottaa sähköisiä tutkimusaineistoja, jotka sopivat esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, humanististen alojen, kasvatustieteiden sekä terveystieteiden tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistojen tulee olla teknisesti ja juridisesti arkistointikelpoisia. Arkistoitavat aineistot tarkistetaan ja dokumentoidaan.

Aineistojen arkistoiminen ja toimittaminen arkistosta jatkokäyttöön perustuvat tarkoin säänneltyihin ehtoihin ja sitoumuksiin. Aineistojen luovuttajat voivat asettaa ehtoja luovuttamiensa aineistojen käytölle, ja jatkokäyttäjät sitoutuvat käyttämään aineistoja käyttöehtojen mukaisesti. Aineistojen arkistoiminen tietoarkistoon ei vaikuta niihin kohdistuviin omistus-, hallinta- tai tekijänoikeuksiin.

Tietoarkistoon tallennettuja tutkimusaineistoja voi pääosin käyttää tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen. Osa aineistoista on avoimia. Tutkimuksella tarkoitamme yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tai niihin rinnastettavissa organisaatioissa tehtävää työtä, jossa etsitään vastauksia asetettuihin kysymyksiin oman oppiaineen metodeja soveltaen ja aineistoa systemaattisesti analysoiden. Opetus on yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa annettavaa oppiaineen tai menetelmien koulutusta. Opiskelulla tarkoitamme yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa opettajan johdolla suoritettavia opintoja. Palvelut ovat maksuttomia.

» Aineistojen toimittaminen arkistoitavaksi
» Aineistojen lataaminen

viimeksi päivitetty 2015-02-20