Hankkeet

Tietoarkiston omat sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavat hankkeet.

FSD ja CESSDA

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD toimii uuden CESSDAn Suomen palveluntuottajana vuodesta 2013 alkaen. FSD ja CESSDA –hanke keskittyy CESSDA ERIC –velvoitteiden täyttämiseen; palvelujen kehittämiseen ja laajentamiseen. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2013 -kutsuhausta.

Tietoarkisto 2015

Tietoarkisto 2015 -hanke, aiemmin Tietoarkiston uudet palvelut – FSD Upgrade, koostuu viidestä osiosta:
» Aineistoportaalit
» Uudet tieteenalat palvelujen piiriin
» Laadullisen aineiston käytettävyyden helpottaminen
» Tutkimus ja arviointi
» Aineistonhallinnan osaamisen vahvistaminen.
Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia tutkimuksen infrastruktuureille suunnatusta FIRI 2010 -rahoituksesta.

VERIC – Valmistautuminen CESSDA-ERIC –jäsenyyteen

Kaksivuotisessa VERIC-hankkeessa uudistetaan tietoarkiston metatietokäytäntöjä ja -työkaluja. Tietoarkistolle rakennetaan CESSDA-ERIC-jäsenyyttä tukeva ja tietoarkiston palveluja monipuolistava metadatatietokanta. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2012 -kutsuhausta.

Making Nordic Health Data Visible

Pohjoismaisten tietoarkistojen yhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä pohjoismaisen terveystieteellisen tutkimusdatan näkyvyyttä Euroopassa. Tietoarkistot kehittävät hankkeessa yhteisiä käytäntöjä terveysdatan kuvailuun ja jatkokäyttöön ja rakentavat tutkijoille suunnatun terveysdataportaalin. Hanketta rahoittaa NordForsk ja johtaa Norjan tietoarkisto NSD.

DASISH – Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities, DASISH, etsii ratkaisuja ihmistieteiden infrastruktuureita rakentavien ESFRI-projektien yhteisiin ongelmiin. Mukana projektissa on 18 organisaatiota, jotka osallistuvat ihmistieteiden eurooppalaisten infrastruktuurien, eli ERICien rakentamiseen. Tulevat tai olemassa olevat ERICit ovat CESSDA-ERIC, CLARIN, DARIAH, ESS ja SHARE. Kolmivuotinen DASISH-hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta.

DwB – Data without Boundaries

Data without Boundarises (DwB) -hankkeen tavoitteena on yhtenäinen malli, jolla tutkijat kaikkialla Euroopassa saisivat käyttöönsä virallisia data-aineistoja, jotka on kerätty esimerkiksi tilastojen tuottamiseksi. Mallissa aineistot olisivat tutkijoiden saatavilla valtiorajoista riippumatta, ja se joustaisi riittävästi sopiakseen erilaisiin kansallisiin järjestelmiin. Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto johtaa työpakettia, jossa rakennetaan hankkeen verkkosivusto ja tiedotetaan tuloksista ja kehitetyistä palveluista. Lisäksi tietoarkisto osallistuu yhtenäisiä kuvailustandardeja kehittävään työkokonaisuuteen. Nelivuotinen DwB-hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta.


Hankearkisto

Päättyneiden tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneiden hankkeiden hankekuvaukset ja hankesivut löytyvät hankearkistosta.

» Arkistoon

viimeksi päivitetty 2014-10-29