Hankkeet

Tietoarkiston omat sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavat hankkeet. Hankkeet on listattu alkamisjärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.

Suomi-Monitori

Suomi-Monitori-hankkeessa rakennetaan helppokäyttöinen käyttöliittymä keskeisiin tutkimusaineistoihin suomalaisten yhteiskunnallisesta osallistumisesta, arvoista ja asenteista sekä näiden trendeistä. Palvelu tarjoaa monipuolisen, täysin avoimen ja matalan kynnyksen käyttömahdollisuuden Tietoarkiston aineistoihin suoraan verkossa. Palvelu perustuu jo olemassa olevan datan ja metatiedon hyödyntämiseen. Suomi-Monitorin kohderyhmiä ovat koululaiset ja opiskelijat, tiedotusvälineet, päättäjät ja tavalliset kansalaiset.

Hanke liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -kokonaisuuteen (ATT) ja se sai rahoituksen ATT:n Tieto käyttöön -hausta.

  • Rahoituskausi: 1.1.2016–31.12.2016
  • Yhteyshenkilö: Mari Kleemola

CESSDA Metadata Management (CMM)

CESSDA kehittää Tietoarkiston johdolla palveluntuottajilleen yhtenäistä metatietoratkaisua. Projektin tavoitteena on luoda avoin kokonaisratkaisu, joka sisältää CESSDAn metatietoprofiilin, monikieliset kontrolloidut sanastot ja metatiedon tallennuksen ohjeet.

Projektissa syntyvä metatietomalli tulee aikanaan kaikkien CESSDAn palveluntuottajien käyttöön. Yhtenäiset metatietokäytännöt tukevat yhteisten eurooppalaisten palvelujen, kuten aineistoluettelon ja kysymyspankin rakentamista.

  • Rahoituskausi: 1.11.2015–30.4.2017
  • Yhteyshenkilö: Mari Kleemola

CESSDA SaW: Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives

CESSDA vahvistaa toimintaansa ja laajentaa verkostoaan. Nykyisten 14 jäsenmaan lisäksi konsortioon halutaan mukaan loputkin Euroopan maat. Projektin myötä CESSDA luo Euroopan tutkimusalueen yhteiskuntatieteellisille tietoarkistoille entistä tiiviimmän ja vuorovaikutteisemman yhteistyöverkon.

CESSDA SaW -projektissa on mukana kymmenen yhteistyökumppania ja kaksitoista liitännäisosallistujaa, mukaan lukien Tietoarkisto. Projekti saa rahoituksensa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horizon 2020 -puiteohjelmasta.

CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen

Tietoarkisto laajentaa tutkimusdatan arkistointi- ja avaamispalvelujaan terveystieteisiin ja humanistille tieteenaloille, sekä vahvistaa tutkimusaineistojen hallintaan liittyviä tietopalveluja. Näiden lisäksi hanke kehittää yleisesti tietoarkiston palveluvalmiutta CESSDAn jäsenenä ja käynnistää muun muassa kansainvälisesti vertailevaa tutkimusta palvelevat toiminnot.

Tämä kolmivuotinen hanke vahvistaa ja laajentaa tietoarkiston palveluja tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan mukaisesti. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2014 -kutsuhausta

Making Nordic Health Data Visible

Pohjoismaisten tietoarkistojen yhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä pohjoismaisen terveystieteellisen tutkimusdatan näkyvyyttä Euroopassa. Tietoarkistot kehittävät hankkeessa yhteisiä käytäntöjä terveysdatan kuvailuun ja jatkokäyttöön ja rakentavat tutkijoille suunnatun terveysdataportaalin. Hanketta rahoittaa NordForsk ja johtaa Norjan tietoarkisto NSD.


Hankearkisto

Päättyneiden tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneiden hankkeiden hankekuvaukset ja hankesivut löytyvät hankearkistosta.

» Arkistoon

viimeksi päivitetty 2016-01-14