Hankkeet

Tietoarkiston omat sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavat hankkeet. Hankkeet on listattu alkamisjärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.

Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa

Hankkeessa Tietoarkisto keskittyy CESSDAn vaatimusten täyttämiseen ja aktiiviseen osallistumiseen CESSDAn kehittämisessä ja rakentamisessa. Tietoarkisto vaikuttaa aktiivisesti siihen, minkälaisia palveluita CESSDA tulee eurooppalaisille tutkijoille jatkossa tarjoamaan ja varmistaa, että Tietoarkiston omat palvelut ovat kansainvälisten vaatimusten mukaisella tasolla.

Tietoarkiston hakemus vuosille 2017–2021 perustui Suomen Infrastruktuurien tiekartalle 2014–2020 hyväksyttyyn esitykseen. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2016 Valtionjäsenyysinfrastruktuurit -hausta.

CESSDA Collaborative data management (RDM)

Hankkeessa kehitetään tutkimusaineistojen hallintaan keskittyviä palveluja ja luodaan aineistonhallinnan verkkoresurssi, joka on suunnattu eurooppalaisten tutkijoiden käyttöön. Sen tavoitteena on opastaa aineistonhallinnan ja aineistonhallintasuunnitelman laatimisen perusteisiin, tiedottaa aineistonhallinnan koulutuksesta ja ohjata muiden aineistonhallinnan resurssien äärelle. CESSDAn aineistonhallinnan nettisivu on tutkijoiden käytössä vuoden 2018 alusta.

CESSDA CV Manager

Kontrolloidut sanastot ovat tärkeä osa CESSDAn metadatamallia. Ne mahdollistavat muun muassa kohdennettujen hakujen tekemisen CESSDAn aineistoihin. Projektissa kehitetään avoimen koodin sanastotyökalu, joka mahdollistaa sanastojen luomisen, kääntämisen ja ylläpitämisen. Erillisen hakuliittymän avulla käyttäjät voivat selata sanastoja, ladata niitä tai ottaa käyttöön rajapinnan kautta eri kieliversioina. Koska CESSDA käyttää kansainvälisen DDI-kuvailuformaatin sanastoja mikäli mahdollista, samaa työkalua tullaan käyttämään sekä CESSDAn että DDIn sanastojen hallintaan.

CESSDA Products and Services Catalogue Phase 2 (PaSC)

PaSC-hanke kehittää yhteisluetteloa CESSDAn palveluntuottajien aineistokokoelmista. Tavoitteena on tehdä aineistot helpommin löydettäväksi koostamalla niiden kuvailutietoja yhteen palveluun. Luettelo ei tule sisältämään itse dataa, vaan se ohjaa käyttäjän varsinaiseen saantipaikkaan. Projektia vetää brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 2 tuottaa ensimmäisen version luettelosta.

CESSDA Technical Framework, Phase 3

CESSDA Technical Working Group (TWG) kehittää CESSDAn IT-käytäntöjä ja tukee teknisen alusta kehittämistä. Työ on organisoitu Technical Framework -hankkeen avulla. Hanketta vetää brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 3 kattaa TWG-työn vuoden 2017 kustannukset.

Nordisk prosjekt for harmonisere personvernlovgivningen og praksis i forhold til forskningsbehov

Hankkeessa pohjoismaiset data-arkistot selvittävät uuden eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön vaikutuksia ja kansalliseen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä yhteispohjoismaisen tutkimuksen ja data-arkistoinnin näkökulmasta. NordForsk rahoittaa hankkeen kokous- ja matkakustannuksia.

Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä

Hankkeessa kehitetään kansallinen digitaalisten tietoaineistojen kuvausmalli ja kuvausjärjestelmä. Hanke toteutetaan yhteishankkeena THL:n, Tilastokeskuksen, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, Sitran ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken. Hanke on Sitran Isaacus-palveluoperaattorihankkeen esituotantohanke, ja hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden esituotantohankkeiden kanssa.

CESSDA Metadata Management Phase 2 (CMM2)

Tietoarkiston vetämän CMM-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin CESSDAlle metatietomalli ja monikieliset kontrolloidut sanastot. Hankkeen toisessa vaiheessa mallia ja sanastoja kehitetään edelleen ja tuotetaan ohjeita metatiedon tallennukseen ja mallin hallintaan.

Projektissa syntyvä metatietomalli tulee aikanaan kaikkien CESSDAn palveluntuottajien käyttöön. Yhtenäiset metatietokäytännöt tukevat yhteisten eurooppalaisten palvelujen, kuten aineistoluettelon ja kysymyspankin rakentamista.

CMM2-projektissa ovat Tietoarkiston lisäksi CESSDAn palveluntuottajat Belgiasta, Iso-Britanniasta, Norjasta, Ruotsista, Saksasta, Sloveniasta ja Tanskasta.

CESSDA Euro Question Bank

Projektin tavoitteena on kehittää kysymyspankki Euro Question Bank (EQB), jonka avulla käyttäjät voivat hakea kysymyksiä kaikista CESSDA-organisaatioiden arkistoimista aineistoista, riippumatta missä maassa ne on kysytty ja millä kielellä. Kansalliset data-arkistot toimittavat kysymyspankkiin tiedot omista kysymyksistään standardoidussa muodossa. Kysymyspankista on höytyä kyselylomakkeiden suunnitteluun, kysymysten kääntämiseen ja vertailevaan tutkimukseen.

CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen

Tietoarkisto laajentaa tutkimusdatan arkistointi- ja avaamispalvelujaan terveystieteisiin ja humanistille tieteenaloille, sekä vahvistaa tutkimusaineistojen hallintaan liittyviä tietopalveluja. Näiden lisäksi hanke kehittää yleisesti tietoarkiston palveluvalmiutta CESSDAn jäsenenä ja käynnistää muun muassa kansainvälisesti vertailevaa tutkimusta palvelevat toiminnot.

Tämä kolmivuotinen hanke vahvistaa ja laajentaa tietoarkiston palveluja tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan mukaisesti. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2014 -kutsuhausta


Hankearkisto

Päättyneiden tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneiden hankkeiden hankekuvaukset ja hankesivut löytyvät hankearkistosta.

» Arkistoon

viimeksi päivitetty 2017-08-18