Hankkeet

Tietoarkiston omat sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavat hankkeet. Hankkeet on listattu alkamisjärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.

CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen

Tietoarkisto laajentaa tutkimusdatan arkistointi- ja avaamispalvelujaan terveystieteisiin ja humanistille tieteenaloille, sekä vahvistaa tutkimusaineistojen hallintaan liittyviä tietopalveluja. Näiden lisäksi hanke kehittää yleisesti tietoarkiston palveluvalmiutta CESSDAn jäsenenä ja käynnistää muun muassa kansainvälisesti vertailevaa tutkimusta palvelevat toiminnot.

Tämä kolmivuotinen hanke vahvistaa ja laajentaa tietoarkiston palveluja tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan mukaisesti. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2014 -kutsuhausta.

Making Nordic Health Data Visible

Pohjoismaisten tietoarkistojen yhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä pohjoismaisen terveystieteellisen tutkimusdatan näkyvyyttä Euroopassa. Tietoarkistot kehittävät hankkeessa yhteisiä käytäntöjä terveysdatan kuvailuun ja jatkokäyttöön ja rakentavat tutkijoille suunnatun terveysdataportaalin. Hanketta rahoittaa NordForsk ja johtaa Norjan tietoarkisto NSD.

FSD ja CESSDA

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD toimii uuden CESSDAn Suomen palveluntuottajana vuodesta 2013 alkaen. FSD ja CESSDA –hanke keskittyy CESSDA ERIC –velvoitteiden täyttämiseen; palvelujen kehittämiseen ja laajentamiseen. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2013 -kutsuhausta.

DwB – Data without Boundaries

Data without Boundarises (DwB) -hankkeen tavoitteena on yhtenäinen malli, jolla tutkijat kaikkialla Euroopassa saisivat käyttöönsä virallisia data-aineistoja, jotka on kerätty esimerkiksi tilastojen tuottamiseksi. Mallissa aineistot olisivat tutkijoiden saatavilla valtiorajoista riippumatta, ja se joustaisi riittävästi sopiakseen erilaisiin kansallisiin järjestelmiin. Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto johtaa työpakettia, jossa rakennetaan hankkeen verkkosivusto ja tiedotetaan tuloksista ja kehitetyistä palveluista. Lisäksi tietoarkisto osallistuu yhtenäisiä kuvailustandardeja kehittävään työkokonaisuuteen. Nelivuotinen DwB-hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta.

Tietoarkisto 2015

Tietoarkisto 2015 -hanke, aiemmin Tietoarkiston uudet palvelut – FSD Upgrade, koostuu viidestä osiosta:
» Aineistoportaalit
» Uudet tieteenalat palvelujen piiriin
» Laadullisen aineiston käytettävyyden helpottaminen
» Tutkimus ja arviointi
» Aineistonhallinnan osaamisen vahvistaminen.
Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia tutkimuksen infrastruktuureille suunnatusta FIRI 2010 -rahoituksesta.


Hankearkisto

Päättyneiden tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneiden hankkeiden hankekuvaukset ja hankesivut löytyvät hankearkistosta.

» Arkistoon

viimeksi päivitetty 2015-01-13