Linkit

Tietoarkistoja

 • Eurooppalaiset data-arkistot (CESSDAn jäsenet)
 • ICPSR - Michiganin yliopiston yhteydessä toimiva kansainvälinen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskus. ICPSR:n aineistot ovat suomalaisten tutkijoiden saatavilla FSD:n kautta.
 • CentERdata - Hollantilainen tutkimuslaitos, joka arkistoi keräämänsä datan ja jakaa sitä akateemiseen tutkimukseen.

Alan yhteistyöorganisaatioita

 • CESSDA ERIC - Euroopan yhteiskuntatieteellisten data-arkistojen konsortio
 • IFDO - International Federation of Data Organizations on perustettu koordinoimaan maailman tietoarkistojen toimintaa ja siten edistämään yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.
 • IASSIST - International Association for Social Science Information Service & Technology on yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen työntekijöiden ja arkistojen käyttäjien yhteistyöjärjestö.
 • DDI Alliance - DDI-allianssi kehittää yhteiskuntatieteellisten tutkimusaineistojen kuvailuun tarkoitettua DDI XML-spesifikaatiota.
 • ODaF - The Open Data Foundation edistää maailmanlaajuisten metadatastandardien käyttöä ja datan ja metadatan saatavuutta.
 • Open Archives - The Open Archives Initiative kehittää yhteentoimivia standardeja helpottamaan arkistoitujen aineistojen sisällöllisten tietojen tehokasta levitystä.
 • ESRA - European Survey Research Association edistää eurooppalaisten survey-tutkijoiden yhteistyötä ja julkaisee Survey Research Methods -lehteä.

Tietoarkistojen tiedotuslehtiä ja blogeja

Metodologiaa

Tilastoja ja tietokantoja

Kysely- ja haastatteluaineistoja verkossa

 • American National Election Studies (ANES) - Dataa amerikkalaisten äänestyskäyttäytymisestä, mielipiteistä ja vaaleista vuodesta 1948 alkaen. Myös paneeli- ja aikasarja-aineistoja.
 • ASEP/JDS Data Bank - Latinobarometrit, World Values Survey, CSES ja espanjalaista dataa osittain vapaasti, osittain pientä maksua vastaan. Aineistojen kuvailutietoja pääsee selailemaan vapaasti.
 • Association of Religion Data Archives (ARDA) toimii Pennsylvanian yliopiston sosiologian laitoksen yhteydessä. ARDAn www-sivuilla on vapaasti saatavilla sekä tilastotietoa eri maiden uskonnollisesta tilanteesta että uskontoon liittyviä kyselytutkimusaineistoja SPSS-tiedostoina.
 • Comparative Study of Electoral Systems (CSES) - Tietoa kansalaisten osallistumisesta valtiollisiin vaaleihin yli 50 maasta. CSES-aineisto mahdollistaa kansalaisten poliittisessa osallistumisessa ajan mittaa tapahtuvien muutosten analysoinnin. Aineistoa on kerätty vuosina 1996-2001 ja 2001-2005, kolmas aineistonkeruu toteutetaan vuosina 2006-2010.
 • European Parliament Research Group (EPRG) - EPRG perustettiin vuonna 1998 ja sen päämääränä on edistää Euroopan parlamenttia koskevaa tutkimusta. EPRG:n sivuilla saatavilla dataa mm. europarlamentaarikkojen äänestyskäyttäytymisestä vuosilta 1979-2004.
 • European Social Survey (ESS) - European Science Foundationin (ESF) aloitteesta syntynyt kansainvälinen tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on haastattelututkimuksen avulla kartoittaa kansalaisten asenteita ja arvoja. Ohjelmassa kerätty vertailukelpoista tutkimusaineistoa yli 20 Euroopan maasta, ensimmäinen keruukierros toteutettiin 2002-2003. Lisätietoa ESS-hankkeesta.
 • Afrobarometer - Afrikan valtioiden yhteiskunnallista, poliittista ja taloudellista ilmapiiriä käsitteleviä afrobarometrejä on kerätty 2000-luvun vaihteesta alkaen. Aineistot vapaasti saatavilla.
 • Arab Barometer - Arabimaiden kansalaisten mielipiteitä kartoittavat arabibarometrit vuodesta 2006 eteenpäin vapaasti ladattavissa.
 • Asian Barometer - Aasialaisten politiikkaa, demokratiaa ja alueellista hallintoa koskevia mielipiteitä tarkastelevaa pitkittäisaineistoa on kerätty 2000-luvun alkupuolelta saakka. Aineistoa luovutetaan ilmeiseksi sitä hakeville.
 • IEA Civic and Education Study 2009 (ICCS) - 38 maassa vuonna 2009 kerätty data, jossa selvitettiin osallistujamaiden nuorten yhteiskunnallista tietoutta, käsityksiä, asenteita ja toimintaa. 1990-luvun lopulla kerätty International Civic Education Study (CIVED) mahdollistaa myös nuorten yhteiskunnallisten tietojen pitkittäisen vertailun 15 osallistujamaan kohdalla. Suomen ICCS- ja CIVED-aineistot saatavilla myös tietoarkistosta.
 • IPUMS - Minnesotan yliopiston tietokanta, joka sisältää väestönlaskentadataa (census) Yhdysvalloista ja muualta. Rekisteröityneet käyttäjät voivat ladata koneelleen mikrodataa ilmaiseksi.
 • Cross-national Data Center in Luxembourg tarjoaa jäsenmaidensa tutkijoiden käyttöön maksutta tulonjako- ja hyvinvointiaineistojaan (Luxembourg Income Study) sekä kotitalouskohtaisia varallisuusaineistoja (Luxembourg Wealth Study).
 • PEW Global Attitudes Project - Eri maiden kansalaisten mielipiteitä globalisaatiosta, demokratiasta, terrorismista ja USA:sta.
 • PEW Research on Religion & Public Life Project - Amerikkalaisten uskonnollisia mielipiteitä ja käsityksiä kartoittavia tutkimuksia.
 • PEW Internet & American Life Project - Amerikkalaisten internet-käyttäytymistä kartoittavia kyselytutkimuksia.
 • PISA International Database - Koulutuksen kansainvälinen arviointitutkimus PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimisesta. Ohjelma koostuu kolmen vuoden välein toteutettavista PISA-tutkimuksista. Vuonna 2012 tutkimukseen osallistuivat kaikki 34 OECD-maata sekä 30 OECD:n ulkopuolista valtiota.
 • Russia Longitudinal Monitoring Survey - Surveydataa terveydestä ja taloudellisesta hyvinvoinnista Venäjällä vuodesta 1992 alkaen. Osa datasta maksullista.
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) - EU:n rahoittama projekti, joka kerännyt kyselydataa yli 50-vuotiaiden eurooppalaisten terveydestä, sosioekonomisesta tilanteesta ja verkostoista.
 • World Health Survey - WHO:n terveyshaastattelututkimus kerää tietoja yli 18-vuotiaiden terveydentilasta kymmenissä eri maissa.
 • World Values Survey ja European Values Study -kansainvälinen yhdistelmäaineisto saatavilla EVS:n ja WVS:n sivuilla. Lisätietoa WVS/EVS-aineistoista.
viimeksi päivitetty 2015-08-18