Om FSD

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar kvantitativa och kvalitativa forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Dataarkivet är en självständig enhet vid Tammerfors universitet.

Dataarkivets syfte är att öka öppenhet och transparens i forskningen, tillgängligheten till forskningsdata, och effektiv användning av existerande vetenskaplig information. FSD har fått ett CoreTrustSeal (CTS) -certifikat som kan ges till instanser som bevarar digitala material på ett trovärdigt sätt och som möjliggör återanvändning av digitala material.

Uppgifter

FSD:s huvuduppgifter är att:

 • anskaffa och arkivera forskningsdata
 • granska, bearbeta och dokumentera data
 • bevara data i brukbart skick för framtida behov
 • ingå avtal med deponenter om villkor för användning av data
 • distribuera data för återandvändning
 • erbjuda informationstjänster
 • främja återanvändning av data
 • bidra till utvecklingen av god forskningssed vid datainsamling and återanvändning
 • stödja undervisningen av forskningsmetoder
 • informera om dataarkivets verksamhet och utvecklingen inom branschen
 • delta i internationellt samarbete mellan dataarkiv

Arkivet kan också:

 • bidra till utvecklingen av god sed i bearbetning av forskningsdata, både nationellt och internationellt
 • organisera samhällsvetenskaplig forskning och undervisning
 • bedriva förlagsverksamhet på sitt område
 • erbjuda andra ändamålsenliga tjänster.

Arkivets verksamhetsprinciper

FSD tar huvudsakligen emot samhällsvetenskapliga forskningsdata men i vissa fall kan humanistiska, pedagogiska och hälsovetenskapliga studier arkiveras. Datamaterialet måste uppfylla vissa tekniska och juridiska villkor. Dataarkivet hanterar och dokumenterar materialet.

Primärforskarna kan, om så önskas, ha kontroll över datamaterialets spridning efter överlämnandet till dataarkivet. FSD ser till att ingångna avtal med primärforskare om datas tillgänglighet efterföljs. Återanvändare måste förbinda sig att iaktta dessa avtal och andra regler innan materialet lämnas ut. Arkivering har ingen påverkan på primärforskarnas ägande-, upphovs- och besittningsrätt.

Arkiverade data distribueras för forskning, undervisning och studieändamål. Arkivets bastjänster (leverans av data i digitalt format, informationsservice, arkivering av data) är gratis.

Kontaktuppgifter

» FSD:s kontaktuppgifter och personal
uppdaterad 2017-08-24