KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Kirjallisuus:

 • Agresti, Alan (1996). Introduction to categorical data analysis. NY: John Wiley and Sons.
 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.
 • Blalock, Hubert. (1961). Causal inferences in nonexperimental research. Chapel Hill, NC: UNC Press.
 • Cohen, Jacob & Cohen, Patricia (1983). Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences. Second Edition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc; ISBN: 0898592682.
 • Davis, James A. (1985). The logic of causal order. Quantitative applications in the social sciences series, no. 55. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Pp. 38 - 44 provide a non-technical introduction to partial correlation inferences.
 • Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus. 7. uud. p. Helsinki: Edita.
 • Karjalainen, Leila (2010). Tilastotieteen perusteet. Ristiina : Pii-kirjat.
 • Kendall, Maurice and Jean Dickinson Gibbons (1990). Rank Correlation Methods. Fifth Edition. NY: Oxford Univ Press; ISBN: 0195208374.
 • Liebetrau, Albert M. (1983). Measures of association. Newbury Park, CA: Sage Publications. Quantitative Applications in the Social Sciences Series No. 32.
 • Manninen, Pentti (1996). Johdatus tilastolliseen data-analyysiin sovellus- ja atk-keskeinen näkökulma. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.
 • Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.
 • Vasama, Vartia (1980). Johdatus Tilastotieteeseen. Helsinki: Gaudeamus.

Verkossa:

Tero Erkkilän metodi-kurssilta:


viimeksi päivitetty 2011-01-20

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD