KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV

Miksi tutkia kulttuurituotteita?

Kulttuurituotteissa ilmennetään ja tuotetaan yhteisesti jaettuja käsityksiä, myyttejä, ihanteita, toiveita, arvoja ja intressejä. Populaarikulttuurin tuotteissa syntyy aikakautemme yleisilme eli eräänlainen nykyisyyden kansanperinne (Suoranta 2001, 191), joka vaikuttaa käsityksiimme asioista ja ilmiöistä. Esimerkiksi median vaikutuksista ihmisten asenteisiin keskustellaan paljon. Vaikka näkemykset median vaikutuksesta vaihtelevat, on selvää, että jotakin vaikutusta ympäröivällä kulttuurisella ilmastolla ja tuotteilla meihin on.

Populaarikulttuurin tuotteita analysoimalla voidaan saada tietoa mm. yhteiskunnassa ja kulttuurissa vallitsevista arvoista, puhetavoista, valtasuhteista ja vaikuttamisen tavoista. Kielellisiä kulttuurisia tuotoksia tutkimalla lisätään ymmärrystä elämän monimuotoisuudesta ja tehdään näkyväksi kontekstuaalisuutta (kulttuuris-historiallis-sosiaaliset vaikuttimet) ja tulkinnallisuutta (sanoman ja viestien subjektiivisuus ja suhteellisuus). Kulttuurituotteet kertovat jotain sosiaalisesta todellisuudesta, joten niitä tutkimalla voidaan tavoittaa ja pyrkiä ymmärtämään erilaisia todellisuutemme versioita.

Yhtenä tuoreena esimerkkinä toimii Andrew Blaken teos (2004) "Harry Potterin ilmestys. Lastenkirjallisuus globalisoituvassa maailmassa", jossa on hyödynnetty juuri populaarikulttuurin tuotoksia. Teoksessa brittiläinen kulttuurintutkija selvittää Harry Potter -ilmiötä eli hahmon valtaisaa suosiota, sen syitä ja seurauksia. Blake tarkastelee Potteria oman aikansa viitekehyksessä: vuosituhansien vaihteen poliittis-kulttuurisessa (brittiläisessä) yhteiskunnassa. Tutkija käsittelee tutkimuksessaan Potter-kirjoja, koulutuspolitiikkaa, yhteiskunnallisia muutoksia ja kollektiivisia arvoja. Hän suhteuttaa Potter-tuotannon ja ilmiön laajempaan kontekstiin ja löytää näin selityksiä ja näkökulmia Potterin suosioon.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD