KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV

6.6.2 Muiden tutkijoiden keräämät aineistot

Jokaisessa tutkimuksessa on jollain tapaa mukana aiempia tutkimuksia, sillä tutkimusprosessiin kuuluu olennaisesti omaan aiheeseen liittyvien tutkimusten ja tutkimustulosten läpikäyminen. Aiempia tutkimuksia voidaan käyttää hyväksi myös muutoin kuin luomalla teoreettista viitekehystä: hyödyntämällä aineistoja. Esimerkiksi keskustelemalla opettajien ja tutkijoiden kanssa saattaa saada käsiinsä hyvinkin mielenkiintoisen tutkimusaineiston, jota ei välttämättä edes ole vielä analysoitu läpikotaisin – itse asiassa harvoin mitään aineistoa analysoidaan yhdessä tutkimuksessa niin perusteellisesti, ettei siitä enää saisi mitään irti. (Uusitalo 2001, 94.) Myös tekemällä tiedonhakua systemaattisesti voi löytää tutkimusaiheeseen liittyviä julkaisuja, ja tätä kautta voi myös jäljittää, voiko aiemmin kerättyä aineistoa hyödyntää omaa tutkimusta ajatellen. Kaikkia aineistoja ei tosin välttämättä voida antaa muiden käyttöön, sillä ne saattavat sisältää salaista (yrityssalaisuudet, henkilötiedot) tai muuta sellaista materiaalia, joka on tarkoitettu luottamuksellisesti ainoastaan tietyn tutkijan käyttöön. (Luku 3.)

Aineistojen saatavuutta helpottamaan on perustettu erilaisia datapankkeja ja arkistoja, joihin pyritään keräämään erilaisia tutkimusaineistoja. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) on yksi esimerkki tällaisesta aineistojen keruuta harjoittavasta organisaatiosta. Käyttämällä valmista aineistoa säästyy aineiston keräämisen vaivalta. Aineisto on alun perin kerätty tiettyä tarkoitusta varten ja spesifejä tutkimusongelmia ajatellen, joten sen soveltumista omaan tutkimustarkoitukseen tulee arvioida huolellisesti: Millainen aineisto on? Miten se on kerätty? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet sen muotoutumiseen? Onko aineisto riittävä omaa tutkimustani varten? Miten ja miltä osin voin hyödyntää aineistoa tutkimuksessani? Soveltuuko materiaali tutkimusongelmieni ratkaisun tueksi? (Ks. lisää esim. Corti & Thompson 2004, 327-343.)

Itsekin käytämme laadullisen tutkimuksen oppimisympäristön analyysiesimerkeissämme (7.2 ja 7.3) hyväksemme muiden tutkijoiden keräämää aineistoa. Analyysien havainnollistamisessa käyttämämme materiaali on osa Ylen "Yksi päivä mediaa 2001" (FSD1306) -aineistoa, joka on kerätty syystalvella 2001 Ylen teksti-tv:ssä, televisio- ja radiokanavilla sekä 30 eri sanomalehdessä esitetyn kirjoituspyynnön avulla. Suomalaisia on pyydetty kertomaan, mitä he ovat katsoneet, kuunnelleet ja lukeneet torstaina 29.11.2001. Tavoitteena on ollut selvittää, mikä rooli eri medioilla on päivän aikana heidän elämässään, herättääkö media keskustelua kotona tai töissä ja onko media yksityinen vai sosiaalinen kokemus. Yksittäiset kirjoittajat kertoivat päiväkirjoissaan mm. siitä, mitä he tutkimukseen valittuna päivänä ovat katsoneet, kuunnelleet ja lukeneet ja mitä ajatuksia ja tunteita media on heissä herättänyt.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD