KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV

Lähteet

Alasuutari, Pertti 1993: Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Alasuutari, Pertti 1994: Laadullinen tutkimus 2. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino.

Alasuutari, Pertti 2000: Hypoteettisesta universumista ja tilastollisista yhteyksistä johtolankoina. Sosiologia 37 (2), 151-154.

Andersson, Gunvor 1998: Barnintervju som forskningsmetod. Nordisk Psykologi 1, 18-41.

Anttila, Pirkko 1996: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Helsinki: Akatiimi.

Aro, Jari 2001: Retoriikka, refleksiivisyys ja sosiologia. Sosiologia, 38 (1), 32-34.

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas 1994: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: tiedonsosiologinen tutkielma. Helsinki: Gaudeamus.

Billig, Michael 1996: Arguing and thinking: a rhetorical approach to social psychology. Cambridge: University Press.

Blake, Andrew 2004: Harry Potterin ilmestys. Lastenkirjallisuus globalisoituvassa maailmassa. Tampere: Vastapaino.

Burr, Vivien 2003: Social constructionism. London: Routledge.

Coch, Lester & French, John 1948: Overcoming resistance to change. Julkaisussa Human Relations. Vol. 1 (4), 512-532.

Corti, Louise & Thompson, Paul 2004: Secondary analysis of archived data. Teoksessa Clive Seale & Giampietro Gobo & Jaber F. Gubrium & David Silverman (toim.) Qualitative research practise. London: SAGE, 327-343.

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (toim.)1998: Strategies of qualitative inquiry. Thousand Oaks: SAGE.

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. 1998: Introduction: Entering the field of qualitative research. Teoksessa Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (toim.) Strategies of qualitative inquiry. Thousand Oaks: SAGE, 1-34.

Dey, Ian 2004: Grounded theory. Teoksessa Clive Seale & Giampietro Gobo & Jaber F. Gubrium & David Silverman (toim.) Qualitative research practice. London: SAGE, 80-93.

Dicks, Bella & Soyinka, Bambo & Coffey Amanda 2006: Multimodal ethnography. Qualitative research 6 (1), 77-96.

Eskola, Jari 1995: Faktorianalyysi ja diskursiiviset tulkinnat. Teoksessa Jari Eskola & Jukka Mäkelä & Juha Suoranta (toim.) Ihmistieteiden 1990 luvun metodologiaa etsimässä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja C8, 247-258.

Eskola, Jari 1997: Eläytymismenetelmäopas. Tampere: TAJU.

Eskola, Jari (toim.) 1998a: Johdanto eli näkökulmia tieteelliseen kirjoittamiseen. Teoksessa Jari Eskola (toim.) Kirjoituksia tieteellisestä kirjoittamisesta. Tampere: TAJU, 7-35.

Eskola, Jari 1998b: Yhteiskirjoittaminen ja "yhteis" kirjoittaminen tieteellisen tuottamisen prosesseina. Teoksessa Jari Eskola (toim.) Kirjoituksia tieteellisestä kirjoittamisesta. Tampere: TAJU, 73-91.

Eskola Jari 2001a: Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Laadullisen tutkimuksen analyysi vaihe vaiheelta. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus, 133-157.

Eskola, Jari 2001b: Eläytymismenetelmän autuus ja kurjuus. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 69-84.

Eskola, Jari 2003. Tutkijan monet valinnat. Ihmettelyä laadullisen aineiston äärellä. Teoksessa Jari Eskola & Sami Pihlström (toim.) Ihmistä tutkimassa. Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä. Kuopio University Press 2003, 137-160.

Eskola, Jari & Saaranen, Anita 2001: Työmies on palkkansa ansainnut - ja jääkiekkoilija juhlansa? Yhteiskuntapolitiikka 66 (34), 351-359.

Eskola, Jari & Saaranen, Anita 2003: Suomalaisen hiihdon menetetty maine? Hiihdon tulevaisuus ja eläytymismenetelmä. Liikunta ja Tiede 5-6/2003, 52-59.

Eskola, Jari & Suoranta, Juha 1998: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Eskola, Jari & Suoranta, Juha 2000: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Etiikkaa ihmistieteille 2006. Toimittaneet Hallamaa, Launis, Lötjönen ja Sorvari. Tietolipas 211. SKS, Helsinki.

Flick, Uwe 1998: An introduction to qualitative research. London: SAGE.

Grönfors, Martti 1982: Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Helsinki: WSOY.

Hakulinen, Auli 1997: Johdanto. Teoksessa Liisa Tainio (toim.) Keskustelunanalyysin perusteet. Tampere: Vastapaino, 13-17.

Hart, Elizabeth & Bond, Meg 1995: Action Research for health and social care. A guide to practice. Buckinham: Open University Press.

Heikkilä, Matti & Leppänen, Anne 1999: Sosiaaliturvan väärinkäyttö. Tutkimus viranomaisten tietoon tulleista sosiaaliturvan väärinkäytöksistä. Stakes, aiheita 33/1999. Helsinki.

Heikkinen, Hannu L. T. 2001: Narratiivinen kertomus - todellisuus kertomuksena. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 116-132.

Hepburn, Alexa & Potter, Jonathan 2004: Discourse analytic practice. Teoksessa Clive Seale & Giampietro Gobo & Jaber F. Gubrium & David Silverman (toim.) Qualitative research practice. London: SAGE, 180-196.

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 2001: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Helsinki University Press.

Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004: Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

Huusko, Mira & Paloniemi, Susanna 2006: Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä. Kasvatus 2/2006, 162-173.

Hyvärinen, Matti & Löyttyniemi, Varpu 2006: Kerronnallinen haastattelu. Teoksessa Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula: Haastattelu tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 189-222.

Hyvärinen, Matti: Eletty ja kerrottu kertomus. Sosiologia 4/2004, sivut 297-309.

Hyvärinen, Matti: Johdatus narratiiviseen tutkimukseen. Sosiologia 3/2004, sivut 242-246.

Hänninen, Vilma 1999: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Acta Universitatis Tamperensis; 696. Tampere.

Hänninen, Vilma & Koski-Jännes, Anja 2000: Vapautumisen tarinat. Teoksessa Anja Koski-Jännes & Antti Jussila & Vilma Hänninen: Miten riippuvuus voitetaan. Helsinki: Otava, 197-226.

Jokinen, Arja 1999a: Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 37-53.

Jokinen, Arja 1999b: Vakuuttelevan ja suostuttelevan retoriikan analysoiminen. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 126-159.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi 1999: Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 54-97.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi 2002: Yhdessä kirjoittaminen. Teoksessa Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 109-118.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero 1993a: Diskursiivinen maailma: Teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 17-47.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero 1993b: Johdanto. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero 1999: Litterointikonventiot. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 265-266.

Jussila, Juhani 1998: Tieteellisen terminologian käyttö ja tekstin ymmärrettävyys. Teoksessa Jari Eskola (toim.) Kirjoituksia tieteellisestä kirjoittamisesta. Tampere: TAJU, 45-59.

Juvonen, Tuula 2002: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino.

Kaakkuri-Nuuttila, Marja-Liisa 2003: Retoriikka. Teoksessa Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Helsinki: Gaudeamus, 233-272.

Kankkunen, Tarja 2007: Monimediaisuuden äärellä. Teoksessa Sirpa Lappalainen, Pirkko Hynninen, Tarja Kankkunen, Elina Lahelma ja Tarja Tolonen (toim.) Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Tampere: Vastapaino, 177-205.

Karisto, Antti & Seppälä, Ullamaija 2004: Maukas gradu. Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille. Tampere: Vastapaino.

Karvinen, Ikali 2009: Henkinen ja hengellinen terveys. Etnografinen tutkimus Kendun sairaalan henkilökunnan ja potilaiden sekä Kendu Bayn kylän asukkaiden henkisen ja hengellisen terveyden käsityksistä. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 451. Kuopion yliopisto. Kuopio.

Karvinen, Ikali 2010: Poika ja tulevaisuus. Tutkimusvalokuvia. Omakustanne. Helsinki.

Karvinen, Ikali 2012: Visual Ethnography in the Research of Spiritual Health. Nursing: caring to know, knowing to care. International nursing conference. Abstrakti. Saatavissa: http://abstracts.rnao.ca/node/928. 8.6.2012.

Karvinen, Ikali & Vaskilampi, Tuula & Kauhanen, Jussi 2012. Henkinen ja hengellinen terveyskäsitys afrikkalaisen uskonnollisen yliopiston hoitotieteen opiskelijoiden kuvaamana. Diakonian tutkimus (1) 2012, 114-130.

Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.) 2002: Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

Kirk, Jerome & Miller, Marc L. 1986: Reliability and validity in qualitative research. Qualitative research methods, Volume 1. Beverly Hills: SAGE.

Kirmanen, Tiina 1999: Haastattelu lapsen ja aikuisen kohtaamisena - kokemuksia lasten pelkojen tutkimuksesta. Teoksessa Isto Ruoppila & Eeva Hujala & Kirsti Karila & Jarmo Kinos & Pirkko Niiranen & Mikko Ojala (toim.) Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Jyväskylä: Atena, 94-217.

Kirmanen, Tiina 2000: Lapsi ja pelko. Sosiaalipsykologinen tutkimus 5-6-vuotiaiden lasten peloista ja pelon hallinnasta. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 78. Kuopio.

Kitzinger, Celia 2004: Feminist approaches. Teoksessa Clive Seale & Giampietro Gobo & Jaber F. Gubrium & David Silverman (toim.) Qualitative research practice. London: SAGE, 125-140.

Knuuttila, Seppo 1994: Kaiken kattava kulttuuri? Teoksessa Jari Kupiainen & Erkki Sevänen (toim.) Kulttuurintutkimus. Johdanto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Koistinen, Tero & Sevänen, Eerkki & Turunen, Risto 1995: Johdanto. Populaari- ja massakulttuurin tutkimisen lähtökohdista. Teoksessa Tero Koistinen & Erkki Sevänen & Risto Turunen (toim.) Musta lammas. Kirjoituksia populaari- ja massakulttuurista. Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksia. Joensuun yliopisto, Humanistinen tiedekunta.

Kortteinen, Matti & Tuomikoski, Hannu 1998: Työtön: tutkimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä. Helsinki: Tammi.

Kuula, Arja 2006: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.

Kylmä, Jari & Pietilä, Anna-Maija & Vehviläinen-Julkunen, Katri 2002: Terveyden edistämisen lähtökohtia. Teoksessa Anna-Maija Pietilä & Tuovi Hakulinen & Eila Hirvonen & Päivikki Koponen & Eeva-Maija Salminen & Kirsi Sirola (toim.) Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät. Helsinki: WSOY, 62-76.

Laakso, Hilkka 2000: Äidin suru alle seitsemänvuotiaan lapsen kuoleman jälkeen. Acta Universitatis Tamperensis 724. Tampere.

Lee, Raymond M. 1993: Doing research on sensitive topics. London: SAGE.

Lewin, Kurt 1948: Action research and minority problems. Teoksessa G. W. Lewin (toim.) Resolving social conflicts: Selected papers on group dynamics by Kurt Lewin. New York: Harper and Brothers, 201-216.

Lewin, Kurt 1951: Field theory in social science. New York: Harper.

Lonka, Irma & Lonka, Kirsti & Karvonen, Pirjo & Leino, Pirkko 2002: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. Helsinki: Palmenia-kustannus.

Luostarinen, Heikki & Väliverronen, Esa 1991: Tekstinsyöjät: yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta. Tampere: Vastapaino.

Luukka, Minna-Riitta 2002: Mikä tekee tekstistä tieteellisen. Teoksessa Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 13-28.

Martikainen, Marja & Haverinen, Liisa 2004: Grounded theory -menetelmä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Teoksessa Pertti Kansanen & Kari Uusikylä (toim.): Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. Jyväskylä: PS-kustannus, 133-157.

McCabe, Donald, L. & Trevino, Linda Klebe 1993: Academic Dishonesty: Honor Codes and Other Contextual Influences. Journal of Higher Education 64 (5), 522-538.

Mäkelä, Klaus 1987: Yhteiskuntatieteellisen tiedonhankinnan eettiset säännöt ja tietosuoja. Teoksessa Klaus Mäkelä (toim.) Tieteen vapaus ja tutkimuksen etiikka. Helsinki: Tammi, 180-195.

Mäkelä, Klaus 1990: Kvalitatiivisen aineiston arviointiperusteet. Teoksessa Klaus Mäkelä (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, 42-61.

Parker, Ian & the Bolton Discourse Network 1999: Critical Textwork: an introduction to varieties of discourse and analysis. Buckingham: Open University Press.

Parker, Ian 2002: Critical discursive psychology. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Pelkonen, Risto & Louhiala, Pekka 2002: Ihminen lääketieteellisen tutkimuksen kohteena. Teoksessa Sakari Karjalainen & Veikko Launis & Risto Pelkonen & Juhani Pietarinen (toim.) Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus, 126-136.

Pietarinen, Juhani & Launis, Veikko 2002: Etiikan luonne ja alueet. Teoksessa Sakari Karjalainen & Veikko Launis & Risto Pelkonen & Juhani Pietarinen (toim.) Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus, 42-57.

Pihlaja, Juhani 2001: Tutkielmaa tekemään. Lahti: Soceda.

Pink, Sarah 2004: Visual methods. Teoksessa Clive Seale & Giampietro Gobo & Jaber F. Gubrium & David Silverman (toim.) Qualitative research practice. London: SAGE, 391-406.

Potter, Jonathan 1996: Representing reality. Discourse, rhetoric and social construction. London: SAGE.

Potter, Jonathan & Wetherell, Margaret 1987: Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour. London: SAGE.

Puusniekka, Anna & Eskola, Jari & Itäpuisto, Maritta & Launonen, Mirka & Rautsiala, Tarja 2003: Arka aihe = arka paikka? Teoksessa Jari Eskola & Anja Koski-Jännes & Eija Lamminluoto & Anita Saaranen & Mikko Saastamoinen & Katja Valtanen (toim.) 2003. Tutkimusmenetelmällisiä reflektioita. Kuopio: Kuopio University Press, 43-72.

Ruoppila, Isto 1999: Lasten tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Teoksessa Isto Ruoppila & Eeva Hujala & Kirsti Karila & Jarmo Kinos & Pirkko Niiranen & Mikko Ojala (toim.) Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Jyväskylä: Atena, 26-51.

Räisänen, Ulla 2003: Masentuneet nuoret mediassa: riskiryhmiä ja masennuksen orjia. Teoksessa Tuija Modinos & Annika Suoninen (toim.) Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Read before you cite! 2005: On line -dokumentti http://www.arxiv.org/ftp/cond-mat/papers/0212/0212043.pdf (26.2.2005).

Riviera, Diana 2010: Picture this: a review of doing visual ethnography. Images, media, and representation in research by Sarah Pink. The qualitative report 15 (4), 988-991.

Saaranen, Anita & Eskola, Jari 2003: Narratiiveja narratiiveista. Eläytymismenetelmäaineiston koettelua. Teoksessa Jari Eskola & Anja Koski-Jännes & Eija Lamminluoto & Anita Saaranen & Mikko Saastamoinen & Katja Valtanen (toim.) Tutkimusmenetelmällisiä reflektioita. Kuopio University Press, 143-162.

Saarela-Kinnunen, Maria & Eskola, Jari 2001: Tapaus ja tutkimus = tapaustutkimus? Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I - Metodin valinta ja aineistonkeruu: Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus, 158-169.

Seppälä, Pauliina 1999: Kielletyt aineet ja niiden merkitys teknokulttuurissa. Yhteiskuntapolitiikka 4, 359-368.

Seppänen, Eeva-Leena 1997: Vuorovaikutus paperilla. Teoksessa Liisa Tainio (toim.) Keskustelunanalyysin perusteet. Tampere: Vastapaino, 18-31.

Siekkinen, Kirsi 2001: Syvähaastattelu. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 43-58.

Silverman, David 1993: Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and interaction. London: SAGE.

Sorjonen, Marja-Leena & Peräkylä, Anssi & Eskola, Kari 2001: Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet 1990: Basics of qualitative research. Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park: SAGE.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet 1998: Basics of qualitative research. Techniques and procedures of developing grounded theory. Thousand Oaks: SAGE.

Suojanen, Päivikki 2000: Uskontotieteen portailla. Historiaa ja tutkimussuuntia. Tietolipas 163. Helsinki: SKS-kirjat.

Suoninen, Eero 1993: Kielenkäytön vaihtelevuuden analysoiminen. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 48-74.

Suoninen, Eero 1997: Miten tutkia moniäänistä ihmistä? Diskurssianalyyttisen tutkimusotteen kehittelyä. Tampere: Tampereen yliopisto.

Suoninen, Eero 1999a: Näkökulma sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 17-36.

Suoninen, Eero 1999b: Vuorovaikutuksen mikromaiseman analysoiminen. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 101-125.

Suoranta, Juha 1995: Laadullisen tutkimuksen kurjuus opiskelijoiden kertomana. Kasvatus 26 (1), 15-23.

Suoranta, Juha & Eskola, Jari 1995: Empiirinen tutkimus teoreettisen tutkimuksen vaiheista. Teoksessa Jari Eskola & Jukka Mäkelä & Juha Suoranta (toim.) Ihmistieteiden 1990 luvun metodologiaa etsimässä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja C8, 185-199.

Suoranta, Juha 2001: Populaarikulttuurin tuotteiden analyysi: kohti kriittistä elokuvalähtöistä aikalaisanalyysia. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II - näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus, 188-210.

Syrjälä, Leena 2001: Elämäkerrat ja tarinat tutkimuksessa. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 203-217.

Toivonen, Timo 1999: Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. Porvoo: WSOY.

Tuomi, Jouni. & Sarajärvi, Anneli 2002: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta.

Törrönen, Jukka 2002: Tieteellisen tekstin rakenne. Teoksessa Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 29-49.

Töttö, Pertti 2000a: Kuvitteellisesta perusjoukosta. Sosiologia 37 (2), 148-151.

Töttö, Pertti 2000b: Pirullisen positivismin paluu: laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino.

Töttö, Pertti 2004: Syvällistä ja pinnallista. Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Tampere: Vastapaino.

Uusitalo, Hannu 2001: Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. Helsinki: WSOY.

Varto, Juha 1992: Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki: Kirjayhtymä.

Vesala, Kari & Rantanen, Teemu 1999: Pelkkä puhe ei riitä: maanviljelijän yrittäjäidentiteetin rakentumisen sosiaalipsykologisia ehtoja. Helsinki: Yliopistopaino.

Vuokila-Oikkonen, Päivi & Janhonen, Sirpa & Nikkonen, Merja 2001: Kertomukset hoitotieteellisen tiedon tuottamisessa: Narratiivinen lähestymistapa. Teoksessa Sirpa Janhonen & Merja Nikkonen (toim.) Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. Helsinki: WSOY, 81-115.

Väliverronen, Esa 2002: Kirjoittaminen prosessina. Teoksessa Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 83-94.

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tietosuoja 1987. Suomen Akatemian julkaisuja 1/1987, Helsinki.

Yin, Robert K. 1994: Case study research - design and methods. Newbury Park, Ca: SAGE.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD