4. Mittaamisen näennäistarkkuus

Eräässä tutkimuksessa vastaajia pyydettiin kuvaamaan lämpömittariasteikolla -50 ... +50 suhtautumistaan yhteiskunnallisiin ryhmiin ja tahoihin. Vastaavantyyppinen asenneskaala esiintyy joissakin muissa tutkimuksissa hieman erilaisella asteikolla nollasta sataan (0-100). Monet vastaajat eivät kuitenkaan käyttäneet lainkaan mielellään asteikon negatiivisia arvoja vaan arvioivat ryhmiä lähinnä välillä 0 ... +50. Toiset vastaajat taas käyttivät skaalaa koko laajuudessaan, mikä heikensi tulosten luotettavuutta.

Joskus suhtautumista joihinkin asioihin pyydetään ilmaisemaan sijoittamalla oma kanta ainakin näennäisesti ei-numeeriselle ulottuvuudelle, jolla on sanoin nimetyt ääripäät:

Esimerkiksi:

Heikko Vahva

 
Luotettava Epäluotettava

 

Janoille merkityt vastaukset olisi mahdollista koodata jopa millimetrin tarkkuudella. Mutta kertoisivatko itsesijoitukset vastaajan suhtautumisesta tarkemmin kuin vastaukset esimerkiksi viisiportaiseen sanalliseen skaalaan? Ainakin hyvin tiheän skaalan käyttäminen lisää erilaisten vastaamistapojen riskiä.

<< edellinen seuraava >>