KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Kirjallisuus:

 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2007). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2. korj. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.
 • Dillman, Don A. & Smyth, Jolene D. & Christian, Leah Melani (2009). Internet, mail, and mixed-mode surveys. The tailored design method (3. ed.). Hoboken (N.J.): Wiley, cop.
 • Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.
 • Jyrinki, Erkki (1976). Kysely ja haastattelu tutkimuksessa (2. painos). Helsinki: Gaudeamus.
 • Leeuw, Edith D de. & Hox, Joop. J. & Dillman, Don A. (Eds.) (2008). International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), cop.
 • Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.
 • Survey Research Center (2010). Guidelines for Best Practice in Cross-Cultural Surveys. Survey Research Center, Ann Arbor, MI: Survey Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan.
 • Taanila, Aki (2011). Määrällisen aineiston kerääminen. Helsinki: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.
 • Uusitalo, Hannu (1991). Tiede, tutkimus, tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY, Juva.
 • Valkonen, Tapani (1971). Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. Helsinki: Ylioppilastuki ry.
 • Vilkka, Hanna (2007). Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

Linkkejä:

American Association for Public Opinion Research tarjoaa sivustoillaan laaja-alaisesti linkkejä kyselytutkimuksen ja lomakesuunnittelun metodologiaan ja tutkimuseettisiin kysymyksiin:

Yksittäisiä verkosta löytyviä linkkejä kyselylomakkeen suunnittelun tueksi:


viimeksi päivitetty 2012-10-21

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD