KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Kirjallisuus:

 • Aikio, Marjut (1988). Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä. Kielisosiologinen tutkimus viiden saamelaiskylän kielenvaihdosta 1910-1980. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 479. ISBN 951-717-476-4 ISSN 0355-1768
 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY. ISBN 951-0-19286-4
 • Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus. 7. uud. p. Helsinki: Edita.
 • International Handbook of Survey Methodology (2008). Eds. Leeuw, Edith D de. & Hox, Joop. J. & Dillman, Don A. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), cop.
 • Kajamies Anu (2000). Mitä on älykkyys? Psykologia 35(4):346-354. ISSN 0355-1067
 • Ketokivi, Mikko (2009). Tilastollinen päättely tieteellisenä argumenttina. Helsinki: Gaudeamus.
 • Leeuw, Edith D de. & Hox, Joop. J. & Dillman, Don A. (Eds.) (2008). International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), cop.
 • Liiman, Raigo (2000). Virolaisten ja venäläisten uskonnollisuus ja etnisyys. Empiirinen tutkimus Viron uskonnollisuudesta ja Virossa asuvien venäläisten etnisestä identiteetistä 1990-luvulla. Helsinki: Helsingin yliopisto. Yleisen käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma.
 • Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.
 • Nardi, Peter M. (2006). Doing Survey Research. A Quide to Quantitative methods. 2nd ed. Boston (MA): Pearson.
 • Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.
 • Nummenmaa, Tapio & Konttinen, Raimo & Kuusinen, Jorma & Leskinen, Esko (1997). Tutkimusaineiston analyysi. Porvoo: WSOY. ISBN 951-0-21369-1
 • Procter, Michael (1995). Measuring attitudes. In Researching Social Life (Ed. Gilbert, Nigel), pp.116-134. Reprinted 1998. London: Sage. ISBN 0-8039-8682-3
 • Ronkainen, Suvi (1999). Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. Helsinki: Gaudeamus. ISBN 951-662-761-7
 • Rose, David & Sullivan, Oriel (1996). Introducing Data analysis for Social Scientists. Second Edition. Buckingham: Open University Press. ISBN 0-335-19617-9
 • SPSS Base 9.0 Application Guide 1999. Printed in the United States of America. ISBN 0-13-020401-3.
 • Vehkalahti, Kimmo (2008). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Helsinki: Tammi.
 • Vilkuna, Ilpo (1998). Sosiaalisen taidon metsästys. Lähtökohtia sosiaalisen kyvykkyyden ymmärtämiseen. Kirjassa Sosiaalinen vuorovaikutus (toim. Lahikainen, Anja Riitta & Pirttilä-Backman, Anna-Maija). Helsinki: Otava. ISBN 951-1-15790-6
 • Wright, Sonia R. (1979). Quantitative Methods and Statistics. A Guide to Social Research. Sage Publications Beverly Hills London 1979. ISBN 0-8039-1294-3.

viimeksi päivitetty 2011-04-29

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD