KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV
 Lisäesimerkit   SPSS-harjoitukset   Lisätietoja 

Numerolukutaito: Lopuksi

Tiedonkeruuvaihe
Tutkimuksen analyysivaihe
Tutkimustulosten raportointi
Lopuksi

© Marja Alastalo ja Sami Borg (viittausohje)

Lopuksi

Numerotiedon tuottamisprosessin ja -välineiden ymmärtäminen tarjoaa pohjan kvantitatiivisten tilasto- ja tilastotietojen arvioinnille. Numerolukutaitoinen henkilö tuntee määrällisen tutkimuksen epäluotettavuustekijöitä sekä pystyy tunnistamaan tapauksia, joissa numeroita käytetään tarkoitushakuisesti tai niillä pyritään jopa huijaamaan (esim. Best 2004, Huff 1974). Tämä on tärkeä näkökohta, sillä numeroilla on keskeinen asema yhteiskunnan eri toimintalohkojen arvioinnissa ja kehittämisessä. Poliittisen päätöksenteon odotetaan perustuvan todennettuihin faktoihin, ja keskeisimmät faktat on yleensä puettu juuri numeroiksi. Joku voi siis myös pyrkiä johtamaan harhaan numeroilla.

1800-luvulta juontuva sanonta "valhe, emävalhe, tilasto" liittynee silti useammin tiedostamattomiin ja hallitsemattomiin epäluotettavuustekijöihin kuin tietoisiin harhautuspyrkimyksiin. Numerotiedot ja varsinkin kyselytutkimukset ovat aina lähtökohtaisesti rajallisia ja niiden tulokset ovat sidoksissa moniin valintoihin, joita on tehty mittareiden, aineistojen, analyysimenetelmien ja raportoinnin yhteydessä. Siksi tietojen tuottajan ja välittäjän tulee avata numerotiedon keskeiset perusteet ja mahdolliset puutteet tiedon käyttäjille.

Tässä artikkelissa olemme keskittyneet numerolukutaitoon numerotiedon käyttäjän näkökulmasta. Numerotiedon tuottamisen taidot ja lukemisen taidot kuitenkin täydentävät ja syventävät toisiaan. Mitä paremmin numerotiedon tuottamisen menetelmät tuntee tekemisen näkökulmasta, sitä helpompi on yleensä myös tunnistaa ja arvioida muiden tekemiä valintoja numeromuotoisista esityksistä.


viimeksi päivitetty 2010-11-25
 Lisäesimerkit   SPSS-harjoitukset   Lisätietoja 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD