KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Kirjoittajien vastuualueet

Tekijät

Johdanto (SB, HKK)

Tutkimusprosessi (MM)

Tutkimusasetelma (MM)

Aineistotyypit (HKK)

Mittaaminen (EP)

Käsitteiden operationalisointi (EP)

Otantamenetelmät (MM)

Postikyselyaineiston kokoaminen (SB)

Kyselylomakkeen laatiminen (Lomakesuunnittelu) (SB)

Sosiaalitutkimuksen sosiodemografiset taustamuuttujat (SB, HKK)

Muuttujien muunnokset (MM)

Summamuuttujat (EP)

Puuttuvat havainnot (MM)

Havaintojen painottaminen (JS)

Soveltuvan menetelmän valinta (MM)

Tilastollinen päättely (MM)

Keskiluvut (MM)

Hajontaluvut (MM)

Ristiintaulukointi (MM)

Korrelaatiokertoimet (JS)

Hypoteesien testaus (MM)

Varianssianalyysi (MM)

Regressioanalyysi (MM)

Faktorianalyysi (MM)

Logistinen regressio (MM)

Kyselyaineiston dokumentointi ja raportointi (SB)

Numerotulosten esittäminen ja taulukkojen laatiminen (SB)

Graafinen esitys (EP)

Hierarkkinen lineaarinen regressioanalyysi (Noora Ellonen)

Numerolukutaito (SB, Marja Alastalo)

Tilasto-ohjelmat (TJA, JS) (ks. myös SPSS-etusivu)

Vastuualueet tekstiosiossa:
EP= Eija Paaso
JS= Jouni Sivonen
MM= Mikko Mattila
SB= Sami Borg 03 - 3551 8524
HKK= Hannele Keckman-Koivuniemi +358 40 190 1439
TJA= Tuomas J. Alaterä +358 40 190 1441
FSD= Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Erillisartikkelien kirjoittajat on nimetty kunkin tekstin alussa.

viimeksi päivitetty 2013-06-13

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD