KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Kirjallisuus:

  • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2007). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2. korj. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (3. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Dillman, Don A. & Smyth, Jolene D. & Christian, Leah Melani (2009). Internet, mail, and mixed-mode surveys. The tailored design method. (3. ed.). Hoboken (N.J.): Wiley, cop.
  • Dillman, Don A. (2000). Mail and Internet Surveys. The Tailored Design Method (2. ed.). New York (N.Y.): Wiley & Sons.
  • International Handbook of Survey Methodology (2008). Eds. Leeuw, Edith D. de & Hox, Joop. J. & Dillman, Don A. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), cop.
  • Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.
  • Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.
  • Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.
  • Taanila, Aki (2011). Määrällisen aineiston kerääminen. Helsinki: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.
  • Vilkka, Hanna (2007). Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

viimeksi päivitetty 2012-10-21

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD