KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Puuttuvien havaintojen aiheuttamia ongelmia ja näiden ongelmien ratkaisuyrityksiä käsitellään määrällisten menetelmien perusoppikirjoissa yllättävän vähän. De Vausin kirjassa aihetta käsitellään jonkin verran, perustuen kuitenkin lähinnä Hertelin artikkeliin.

  • Mattila, Mikko (2003): Puuttuvat havainnot. KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. MOTVin aiempi artikkeli puuttuvan tiedon käsittelystä.
  • van Buuren, Stef (2012): Flexible Imputation of Missing Data, Chapman & Hall / CRC Press.
  • De Vaus, D.A. (1994): Surveys in Social Research. Third edition. UCL Press, Guildford.
  • Hertel, Bradley R. (1976): Minimizing Error Variance Introduced by Missing Data Routines in Survey Analysis. Sociological Methods & Research 4: 459-474.
  • Karvanen, Juha (2015): Puuttuva tieto ja vilppi. Tieteessä tapahtuu, 33 (1), 46–48.
  • Leeuw, Edith D de. & Hox, Joop. J. & Dillman, Don A. (Eds.) (2008): International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), cop.
  • Little, Roderick J.A. & Rubin, Donald B. (2002): Statistical Analysis with Missing Data. 2nd ed. New York: John Wiley.
  • Metsämuuronen, Jari (2009): Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

viimeksi päivitetty 2016-07-04

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD