KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisten tutkimusalojen opiskelijat ja tutkijat voivat perehtyä suomeksi regressioanalyysin perusteisiin muun muassa seuraavissa kirjoissa:

 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994): Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY, Juva.
 • Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto (2007). Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Helsinki: WSOY.
 • Karma, Kai & Komulainen, Erkki (1992): Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Yliopistopaino, Helsinki.
 • Ketokivi, Mikko (2009). Tilastollinen päättely tieteellisenä argumenttina. Helsinki: Gaudeamus.
 • Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.
 • Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.
 • Nummenmaa, Tapio & Konttinen, Raimo & Kuusinen, Jorma & Leskinen, Esko (1996): Tutkimusaineiston analyysi. WSOY, Porvoo.
 • Toivonen, Timo (1999): Empiirinen sosiaalitutkimus: filosofia ja metodologia. WSOY, Porvoo.

Englanniksi regressioanalyysin perusteista voi lukea mm. seuraavista kirjoista. Näistä De Vausin kirja sisältää vain regressioanalyysin perusteet, mutta toisaalta se on vasta-alkajalle erittäin helppolukuinen. Tabachnickin ja Fidellin kirjassa on huomattavasti kattavampi regressioanalyysin esittely.

 • De Vaus, D.A. (1994): Surveys in Social Research. Third edition. UCL Press, Guildford.
 • Tabachnick, Barbara G. & Fidell, Linda S. (1996): Using Multivariate Statistics. Harper Collins, New York.

Sagen julkaisemassa määrällisten menetelmien opassarjassa on useita selkeitä regressioanalyysikirjoja. Näistä Lewis-Beckin kirja on helppolukuisin.

 • Berry, William D. (1993): Understanding Regression Assumptions. Sage, Newbury Park.
 • Berry, William D. & Feldman, Stanley (1985): Multiple Regression in Practice. Sage, Beverly Hills.
 • Fox, John (1991): Regression Diagnostics. Sage, Newbury Park.
 • Hardy, Melissa A. (1993): Regression with Dummy Variables. Sage, Newbury Park.
 • Lewis-Beck, Michael S. (1980): Applied Regression: An Introduction. Sage, Beverly Hills.
 • Ostrom, Charles W. jr (1990): Time Series Analysis. Sage, Beverly Hills.
 • Sayrs, Lois W. (1989): Pooled Time Series Analysis. Sage, Newbury Park.

Tilastotieteelliseltä kannalta regressioanalyysia käsitellään seuraavissa teoksissa:

 • Bohrnstedt, George W. & Knoke, David (1988): Statistics for Social Data Analysis. Toinen painos. F.E. Peacock Publishers, Itasca.
 • Moore, David S. (1995): The Basic Practice of Statistics. W.H. Freeman and Company, New York.
 • Moore, David S. & McCabe, George P. (1999): Introduction to the Practice of Statistics. W.H. Freeman and Company, New York.

Kaikkein kattavimmin regressioanalyysista kerrotaan kansantaloustieteen ekonometrian oppikirjoissa. Kirjat voivat pikaisen silmäyksen perusteella vaikuttaa vaikeilta. Niihin kannattaa silti tutustua, jos haluaa oppia syvällisesti erilaisista regressioanalyysin käyttömahdollisuuksista. Verrattain helppolukuisia, mutta siitä huolimatta kattavia ekonometrian oppikirjoja ovat mm.:

 • Gujarati, Damodar N. (1988): Basic Econometrics. McGraw-Hill, New York.
 • Kennedy, Peter (1998): A Guide to Econometrics. MIT Press, Boston.
 • Kmenta, Jan (1986): Elements of Econometrics. MacMillan, New York.
 • Pindyck, Robert S. & Rubinfeld, Daniel L. (1997): Econometric Models and Economic Forecasts. Irwin, Boston.

Verkosta löytyy runsaasti regressioanalyysiin liittyvää materiaalia. Katso esimerkiksi David Garsonin Statnotes: an Online Textbook -sivujen regressioanalyysia käsittelevä osuus osoitteessa:


viimeksi päivitetty 2011-01-20

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD