KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Ristiintaulukointi - SPSS-harjoitus 1

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Tässä demonstraatiossa käytetään vuoden 1996 World Values Survey tutkimuksen Suomen osa-aineistoa, osaWVS.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Ristiintaulukko

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Seuraavaksi tehtävän ristiintaulukon avulla voit verrata naisten ja miesten arvioita aktiivisuudestaan keskustella poliittisista asioista ystäviensä kanssa.

Tarvittavat muuttujat ovat:

v214 Sukupuoli ja
v37 Kun olette tekemisissä ystävienne kanssa, niin keskusteletteko heidän kanssaan poliittisista asioista usein, silloin tällöin vai ei koskaan?

Ristiintaulukoinnin ikkuna avautuu komennolla Analyze - Descriptive Statistics - Crosstabs...

Crosstabs-valinta

Crosstabs-taulun avauduttua klikkaa ensimmäiseksi Reset-painiketta, jolloin Crosstabs-toiminnon mahdolliset aikaisemmat määritykset häviävät.

Ristiintaulukko saadaan määritettyä sarakemuuttujan ja rivimuuttujan avulla:

Row = rivi
Column = sarake.

Lisäksi voidaan tehdä mm. prosenttimäärityksiä (Cells) ja pyytää ohjelma laskemaan khiin neliön testi (Statistics). Näitä käsitellään tämän harjoituksen loppupuolella.


Ristiintaulukossa rivimuuttuja on yleensä seurausmuuttuja. Seurausmuuttujasta käytetään myös nimityksiä selitettävä muuttuja ja riippuva muuttuja.

Sarakemuuttuja on syymuuttuja. Syymuuttujasta käytetään myös nimityksiä riippumaton muuttuja ja selittäjä.

Aina ei välttämättä voida asettaa syy-seuraussuhdetta, esim. taustamuuttujia sukupuoli ja ikä ristiintaulukoitaessa.

Kumpaan laatikkoon panet sukupuoli-muuttujan?

Valitse muuttujaluettelosta hiirellä klikkaamalla muuttuja

v37 Kun olette tekemisissä ystävienne kanssa, niin keskusteletteko heidän kanssaan poliittisista asioista usein, silloin tällöin vai ei koskaan?

ja siirrä se nuolen avulla Row(s): -laatikkoon.

Etsi muuttujaluettelosta sukupuolimuuttuja v214 ja siirrä se Column(s): -laatikkoon.

Crosstabs-ikkuna

Kumpaankin laatikkoon voidaan siirtää useita muuttujia, jolloin ohjelma muodostaa kaikki mahdolliset rivi- ja sarakemuuttujien väliset ristiintaulukkokombinaatiot.


Määrittele ristiintaulukkoon sarakeprosentit vielä ennen OK:ta ja khii toiseen testin määritystä:

Klikkaa hiirellä Cells... -painiketta, jolloin ristiintaulukon soluihin viittaavat määritykset avautuvat:

Crosstabs: Cell Display-ikkuna

Counts-laatikossa on oletuksena "Observed" ,mikä tarkoittaa, että normaalit solufrekvenssit (lukumäärät) tulevat näkyviin.

Counts-ikkuna

Expected-valinnalla saadaan soluihin odotetut frekvenssit.

Mikäli halutaan tehdä ainoastaan prosenttitaulukko, väkänen poistetaan "Observed"-kohdasta ja valitaan jokin seuraavista soluprosenteista.

Percentages-ikkuna

Jätä solufrekvenssimääritys (Observed) ja valitse sarakeprosentit: Percentages - Column.

Tällöin saat solufrekvessit ja prosenttiosuudet sukupuolittain.


Haluttaessa voidaan valita kaikki erilaiset prosentit:

Row: riviprosentti, jolloin kunkin rivin prosenttiosuudet ovat yhteenlaskettuina 100%.
Column: sarakeprosentti, jolloin sarakkeittain saadaan 100%.
Total: prosenttiosuus kaikkien havaintojen määrästä, jolloin kaikki soluprosentit yhteenlaskettuina ovat 100%.

Residuals-laatikosta voi määrittää havaittujen ja odotettujen frekvenssien välisiin erotuksiin liittyviä lukuarvoja, residuaaleja.

Noninteger Weights -laatikosta voidaan määrittää esitettävien lukuarvojen pyöristyksiä tai katkaisuja. Taulukoissa on yleensä kokonaislukuja joten tätä kohtaa tarvitaan lähinnä painomuuttujilla korjattujen lukuarvojen pyöristyksiin.

Hyväksy valitsemasi solumääritykset Continue-painikkeella.


Siirry seuraavaksi määrittämään khiin neliön testi ( chi2-testi ) valitsemalla Statistics... -painike.

Valitse Crosstabs: Statistics -näkymän vasemmasta yläreunasta "Chi-square"

Crosstabs: Statistics-ikkuna

Siirry Continue -painikkeella takaisin Crosstabs-tauluun.

Kun hyväksyt määritykset OK-painikkeella, ohjelma tulostaa Output-ikkunaan ristiintaulukon. Voit pienentää Output-ikkunan Data Editor-ikkunan kokoiseksi niin, että näet edelleen nämä ohjeet ruudulla.

Valitse OK .


Output-ikkunan vasemmassa reunassa näkyy Crosstabs-toiminnon aikaansaamien tulostuksien jäsennys.

Crosstabs tulostuksien jäsennys

Klikkaa vuorotellen kutakin jäsennyksen kohtaa ja katso mitä se vastaa tulostuksissa:

1.
Merkitsee koko ristiintaulukon.

2.
Merkitsee otsikon: Crosstabs

3.
Merkitsee huomautukset.

4.
Analyysissä käytetyn aineiston nimi.

5.
Yhteenvetotaulukko, jossa on todellisten (Valid) havaintojen, puuttuvien (Missing) havaintojen ja kaikkien havaintojen lukumäärät ja prosenttiosuudet

6.
Ristiintaulukko

7.
Khiin neliön testi ( chi2-testi ).

Klikkaa jäsennyksestä ristiintaulukkoa.

Onko taulukkosi tällainen?

Esimerkin mukainen ristiintaulukko

Elleivät lukuarvot ole samoja, tarkista, onko taulukossasi "Ei osaa sanoa" -vastauksia lainkaan, vai onko ne määritelty puuttuviksi. Mieti myös, oletko käyttänyt edellä esim. Select Cases tai Split file -toimintoa, joka olisi jäänyt päälle.

Ellei taulukon malli ole sama, se johtuu määrityksistä, jotka on annettu SPSS:n asetuksissa (Edit - Options - Pivot Tables).

Voit muuttaa yksittäisen taulukon muotoa myös Output-ikkunassa.

Näihin asioihin voit tutustua erillisten harjoitusten avulla.


Taulukon prosenttiluvut poikkeavat teoriaosassa olevasta taulukosta hieman. Ero johtuu siitä, että tässä taulukossa on mukana "Ei osaa sanoa" vaihtoehto.

Esimerkkejä, mitä luvut taulukossa tarkoittavat:

Reunajakaumat:

  • Aineistossa on miehiä 480 ja naisia 507; sukupuolten prosenttiosuudet eivät näy taulukossa.
  • Kaikista 987 henkilöstä 72 henkilöä (= 7,3 % kaikista vastaajista) kertoo keskustelevansa usein poliittisista asioista ystäviensä kanssa, silloin tällöin 621 henkilöä (= 62,9 % kaikista vastaajista).

Ehdolliset jakaumat eli naisten ja miesten jakaumat:

  • 323 miestä (= 67,3 % vastanneista miehistä) ilmoittaa keskustelevansa silloin tällöin politiikasta ystäviensä kanssa; naisista vastaavasti 298 (= 58,8 % vastanneista naisista).
  • Miehistä 22,5 % ei koskaan keskustele poliittisista asioista ystäviensä kanssa, naisista 34,3 %.

Tulkinnan kannalta ristiintaulukon kohteena ovat nimenomaan ehdolliset jakaumat.

Tiivistetty tulkinta ristiintaulukosta: Miehet keskustelevat useammin poliittisista asioista ystäviensä kanssa kuin naiset. Miksi näin? Asian sisällöllinen pohdinta voi alkaa!


Kun olet perehtynyt ristiintaulukkoon, siirry jäsennyksen avulla khiin neliön testiin ( chi2-testiin ).

Esimerkin mukainen khii neliön testi

Pearsonin khiin neliön testiin ( chi2-testiin ) liittyvä p-arvo on kolmen desimaalin tarkkuudella 0.000. Se on siis hyvin pieni, pienempi kuin 0.0005. Tämä tukee sitä ajatusta, että sukupuolen ja sen, kuinka paljon poliittiset aiheet ovat keskusteluissa mukana, välillä on selvä riippuvuus.


Jos haluat, voit tallentaa Output-ikkunan tulostukset joko Output-ikkunassa tai viemällä ne leikepöydän avulla esim. tekstinkäsittelyohjelmaan.

Taulukkoa voi muokata Output-ikkunassa. Muokkaustilaan pääsee kaksoisklikkaamalla taulukkoa.

Tarkempia ohjeita taulukon muokkaamisesta ja siirtämisestä tekstinkäsittelyohjelmaan on erillisissä harjoituksissa.


Nyt voit tehdä toisenlaisen, itse valitsemasi ristiintaulukon ja kerrata oppimaasi:

Valitse Analyze - Descriptive Statistics - Crosstabs... tai voit käyttää Dialog Recall -pikakuvaketta Dialog Recall-pikakuvake klikkaamalla sitä kerran ja valitsemalla ylimmäisenä olevan Crosstabs-toiminnon.

Crosstabs-toiminnon avauduttua voit tyhjentää kaikki aiemmin annetut määritykset painamalla Reset.


MIELENKIINTOISIA RIIPPUVUUKSIA!


viimeksi päivitetty 2014-04-11

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD