KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Suomeksi ristiintaulukoista voi lukea lisää esimerkiksi kirjoista:

  • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.
  • Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Englanninkielellä tietoja ristiintaulukoinnista löytyy lähes jokaisesta yhteiskuntatieteellisestä kvantitatiivisten menetelmien oppaasta. Seuraavassa muutama hyvä esimerkki:

  • Bohrnstedt, George W. & Knoke, David (1988). Statistics for Social Data Analysis. Itasca: F.E. Peacock.
  • Moore, David S. (1995). The Basic Practice of Statistics. New York: W.H. Freeman & co.
  • De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

Verkosta löytyy lisätietoja ristiintaulukoinnista esimerkiksi Marion Joppen "The Research Process" -sivustosta valitsemalla sieltä kohdat "Cross tabulations" ja "Calculating the chi-square". Sivuston osoite on:


viimeksi päivitetty 2010-01-11

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD