TietomilliPalvelu

Tietomilli-mielipidepuntari on rakennettu vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella (Suomi-Monitori-hanke). Hankkeen on toteuttanut Tietoarkisto (FSD), joka on toiminut Tampereen yliopistossa jo vuodesta 1999 valtakunnallisena palveluyksikkönä.

Verkkopalvelu tarjoaa helppokäyttöisen, monilukutaitoa kehittävän käyttöliittymän keskeisiin tutkimusaineistoihin suomalaisten yhteiskunnallisista mielipiteistä ja niiden trendeistä. Kaikille avoin palvelu tarjoaa monipuolisen, avoimen ja matalan kynnyksen käyttömahdollisuuden valikoituihin Tietoarkiston aineistoihin suoraan verkossa. Palvelu perustuu jo olemassa olevaan dataan ja sitä kuvaileviin tietoihin. Tietosisällöt täydentyvät tulevaisuudessa.

Tietomillin kohderyhmiä ovat koululaiset ja opiskelijat, tiedotusvälineet, päättäjät ja tavalliset kansalaiset. Sivuston johdattavat tekstiosuudet mielipidetutkimuksista, niiden uutisoinnista sekä tutkimusten ja uutisointien arvioinnista on laadittu koulu- ja oppilaitoskäyttöön.

Hanke liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -kokonaisuuteen (ATT) ja se sai rahoituksen ATT:n Tieto käyttöön -hausta (rahoituskausi: 1.1.2016–31.12.2016).

Tietoarkistossa palvelun keskeiset toteuttajat ovat Juha Ranta ja Markus Tuominen. Hankkeen vetäjänä toimi Mari Kleemola. Mielipidetutkimusta koskevat tekstiosat kirjoitti Sami Borg.

Tietoarkiston suunnittelutyöryhmän kokouksiin osallistuivat mainittujen lisäksi Kaisa Järvelä, Hannele Keckman-Koivuniemi, Tuomas J. Alaterä, Matti Heinonen, Jani Hautamäki ja Toni Sissala.

Mielipidetutkimusten julkisuutta ja uutisointia koskevat opettajasivuston tekstit kirjoitti emeritusprofessori Pertti Suhonen. Opettajien haastatteluista vastasi Kaisa Järvelä.

Palvelu rakennettiin opettajista koostuvan kommentointiryhmän tuella. Ryhmän opettajajäseninä toimivat Jaana Alajoki, Juha Heinonen, Johanna Järä, Elina Kestilä-Kekkonen ja Jorma Mutila.

Tietoarkisto kiittää kommentointiryhmän jäseniä sekä kaikkia verkkopalvelun testaukseen osallistuneita tärkeästä panoksesta sivuston kehittämisessä.

Lisätietoja antaa Markus Tuominen.

Aineistot

TIETOMILLI sisältää dataa yli 20 mielipidetutkimuksesta, jotka on tehty 2000-luvulta alkaen Suomessa valtakunnallisina kyselytutkimuksina. Suurin osa aineistoista kuuluu ISSP-aineistosarjaan, jossa Suomi on ollut mukana vuosittain vuodesta 2000 lähtien.

International Social Survey Programme (ISSP) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Samat pääteemat kysymyksineen toistuvat noin 10 vuoden välein.

Seurantatutkimustiedon lisäksi ISSP-aineistot tarjoavat tietoa ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, kuten valtion tehtävät, sosiaaliset verkostot, eriarvoisuus, perhe- ja sukupuoliroolit, työorientaatiot, uskonto, ympäristö, kansallinen identiteetti, kansalaisosallistuminen, vapaa-aika ja urheilu sekä terveys.

Tietomilli sisältää myös kansallisten eduskuntavaalitutkimusten data-aineistot vuodesta 2003 lähtien. Tutkimukset on toteutettu vuona 1991 ja vuodesta 2003 alkaen säännöllisesti neljän vuoden välein (2003, 2007, 2011 ja 2015).

Molempien aineistosarjojen tutkimusten vastaajat ovat satunnaisesti valittuja. Kokonaisvastaajamäärä on yksittäisissä tutkimusaineistoissa noin 1000-2000. ISSP-aineistossa he edustavat 15-74 –vuotiasta suomalaisväestöä. Vaalitutkimuksissa otokset ovat perusjoukosta, johon kuuluvat kaikki Suomessa asuvat äänioikeutetut (poislukien Ahvenanmaa).


Lisätietoa aineistosarjoista ja yksittäisistä aineistoista:
ISSP
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset

Käyttöoikeudet ja viittaaminen

Tietomillin sisältö (tekstit, kuviot ja aineistojen rakenteiset metatietokuvaukset) on lisensoitu CC-BY -lisenssillä. Tämä tarkoittaa, että sisältöä saa vapaasti käyttää, jakaa, muokata ja luoda sen pohjalta uusia aineistoja. Näin tehdessäsi sinun tulee mainita lähde, tarjota linkki lisenssiin sekä merkittävä, mikäli olet tehnyt omia muutoksia.

Alla on malliviite, jolla voit viitata Tietomilliin palveluna.

Tietomilli Mielipidepuntari [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.uta.fi/tietomilli>. CC BY. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi> (Viitattu pp.kk.vvvv.)

Jos viittaat osakokonaisuuteen, esimerkiksi yksittäiseen kysymykseen tai kuvaan, suosittelemme esimerkiksi seuraavaa tapaa:

"Asteikolla nollasta kymmeneen (0-10). Mitä mieltä olet seuraavasta Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevasta ehdotuksesta? Suomi, jossa vahvistetaan perinteisen ydinperheen asemaa" (2015). FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015 (muuttuja K17_12). Tietomilli Mielipidepuntari [verkkojulkaisu]. CC BY. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.uta.fi/tietomilli>. (Viitattu pp.kk.vvvv.)

Tietoarkisto

Tietoarkisto kokoaa tutkimuksia varten kerätyt ja sähköiseen muotoon tallennetut data-aineistot tutkimushankkeiden päätyttyä. Tietoarkistossa aineistot tarkistetaan ja dokumentoidaan siten, että niitä voidaan käyttää uudestaan tutkimuksessa, opetuksessa tai opiskelussa. Yleensä aineistot sisältävät sellaisia tietoja ja tutkimusmahdollisuuksia, joita ensivaiheen tutkijat eivät hyödynnä lainkaan tai ainakaan kokonaan.

Tämä verkkosivusto on esimerkki helpoimmista jatkokäyttömahdollisuuksista. Palveluun on rakennettu valikkopohjainen käyttöliittymä valikoitujen mielipidetutkimusten tuloksiin.

Tutkijoille sekä korkeakoulujen opettajille suunnatussa Aila-palvelussa Tietoarkiston käyttäjät voivat saada käyttöönsä haluamansa data-aineistot ja käsitellä niitä erilaisilla tietokoneohjelmistoilla. Näistä tyypillisimpiä ovat tilastolliset tietojenkäsittelyohjelmistot (SPSS, SAS, R jne.).

Suomen Tietoarkisto (viralliselta nimeltään Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto) toimii Tampereen yliopiston yhteydessä. Yksikkö on osa eurooppalaista CESSDA-verkostoa. Useimmissa Euroopan maissa toimii Tietoarkistoa vastaava kansallinen data-arkisto ja yhdessä ne palvelevat monipuolisesti kansainvälistä tiedeyhteisöä sekä muita tutkimusaineistoista kiinnostuneita käyttäjiä. CESSDAn toiminta painottuu yhteiskuntatieteisiin mutta se palvelee Suomen tavoin myös muun muassa terveystieteellistä ja humanistista tutkimusta.

Lue lisää:
Tietoarkisto palvelee
Tietoarkisto organisaationa
CESSDAsta englanniksi