KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV

Sosiaalinen konstruktionismi ja populaarikulttuuri

Populaarikulttuurin tutkimuksesta on tullut populaaria esimerkiksi humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä (kuten sosiaali-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kielitieteissä) eli sellaisissa tieteissä, joissa kielellisillä konstruktioilla on keskeinen sija. Esimerkiksi sosiaalitieteelliselle tutkimukselle kielellinen käänne on tarjonnut uudenlaisia lähestymistapoja ja aineistoja, joita ovat erityyppiset (populaari)kulttuurituotteet ja tekstit. (Aro 2001.) Musiikki ja lyriikka ovat kulttuurisia, yhteiskuntasidonnaisia tuotoksia, jotka kertovat oman versionsa tai tarinansa todellisuudesta. Kulttuurituotteet voidaan ajatella sosiaalisiksi konstruktioiksi, jotka syntyvät puhetekojemme ja vuorovaikutuksemme seurauksena; kieli on sosiaalista toimintaa, jolla on seurauksia ja vaikutuksia.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD