9. Järjestyslukuasteikolliset monivalintakysymykset

Tutkijan on usein saatava monivalintakysymyksellään dikotomisia vastausvaihtoehtoja tarkempaa tietoa. Silloin vastaajia voi pyytää asettamaan arvioitavia asioita tärkeysjärjestykseen. Kun asioita on paljon, esimerkiksi kymmeniä, on harvoin kuitenkaan järkevää pyytää vastaajaa asettamaan kaikki vastaukset preferenssijärjestykseen. Tavanomaista on tiedustella kolmesta viiteen tärkeintä asiaa ja teknisesti tämän voi toteuttaa monin eri tavoin. Joka tapauksessa vastaamisessa käytettävät merkinnät on ohjeistettava riittävän yksityiskohtaisesti.

Pari esimerkkiluonnosta:

Mitkä seuraavista asioista ovat sinulle henkilökohtaisesti tärkeimpiä omassa elämässäsi? Merkitse viivoille tärkein numerolla yksi (1.) toiseksi tärkein numerolla kaksi (2.) ja kolmanneksi tärkein numerolla kolme (3.)

Asia A   ___
Asia B   ___
Asia C   ___
Asia D   ___
Asia E   ___
Asia F   ___
Asia G   ___
Asia H   ___

tai

Mitkä seuraavista asioista ovat sinulle henkilökohtaisesti tärkeimpiä omassa elämässäsi? Rengasta riveiltä tärkein, toiseksi tärkein ja kolmanneksi tärkein. (Kultakin riviltä vain yksi rengastus.)
       
       Asia A Asia B Asia C Asia D Asia E Asia F Asia G Asia H

1. tärkein asia  1   2   3   4   5   6   7   8
2. tärkein asia  1   2   3   4   5   6   7   8
3. tärkein asia  1   2   3   4   5   6   7   8

Vertailevassa sosiaalitutkimuksessa on käytetty täydelliseen tärkeysjärjestykseen perustuvaa mittaamistapaa muun muassa kartoitettaessa ihmisten arvostuksia. Yleensä ottaen preferenssikysymysten käyttö on tarkoituksenmukaista silloin kun arvioitavat asiat ovat vastaajille riittävän tuttuja. Näin lienee asian laita ainakin arvostuksiin ja ajankäyttöön liittyvien asioiden kohdalla. Suhtautumista hyvin abstrakteihin asioihin ei kannattane mitata liian tarkoin preferenssimittauksin.

Vastaajien itse täyttämissä lomakkeissa on ongelmana myös se, että vastaajat eivät aina noudata vastausohjeita; merkintöjä tehdään enemmän kuin on pyydetty tai järjestyslukuja ei käytetä kuten on ohjeistettu. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti lomakkeiden tallennusvaiheessa ja saattaa vääristää tuloksia osioiden alkupäässä mainittujen asioiden hyväksi. Tällaisia ongelmia voidaan vähentää suunnittelemalla lomakkeiden tallennus siten, että virheellisesti täytettyjä lomakkeita kohdellaan eri asiasisältöjen kannalta tasapuolisesti.

<< edellinen seuraava >>