Data ABC

Kvantitatiivinen data | Kvalitatiivinen data

Tietoarkisto arkistoi ja jakaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia sähköiseen muotoon tallennettuja tutkimusaineistoja. Aineistojen arkistointiohjeet ja latausohjeet löytyvät omilta sivuiltaan.

Tietoarkisto ei arkistoi eikä tietoarkistosta voi tilata kirjoja, tutkimusraportteja, valmiita tilastoja tai muita tutkimusjulkaisuja. Arkistoitujen tutkimusaineistojen kuvailujen yhteydessä mainittuja kirjoja ja julkaisuja voi etsiä esimerkiksi yliopistokirjastojen yhteistietokannasta Melindasta.

Kvantitatiivinen data

Tyypillinen tietoarkistoon arkistoitu kvantitatiivinen tutkimusaineisto on kerätty kirjekyselyllä, Internet-kyselyllä, puhelinhaastattelulla tai käyntihaastattelulla. Havaintoyksikkönä on useimmiten henkilö ja kyselyvastaukset on tallennettu havaintomatriiseiksi. Tällaisia aineistoja kutsutaan joskus myös numeeriseksi dataksi tai mikrodataksi. Datan analysoimiseen tarvitaan tilastomatemaattinen ohjelmisto (esimerkiksi SPSS, SAS tai Stata) ja vähintään perustiedot tilastotieteestä ja kvantitatiivisista menetelmistä.

SPSS data view

Kuva 1. SPSS-tiedosto, datanäkymä. Jokainen sarake edustaa yhtä muuttujaa ja jokainen rivi yhtä havaintoyksikköä.

SPSS variable view

Kuva 2. SPSS-tiedosto, muuttujanäkymä. Näkymässä on tietoja aineiston kymmenestä ensimmäisestä muuttujasta, muun muassa muuttujan nimi, tyyppi, pituus, desimaalien lukumäärä, muuttujan selite ja muuttujan arvojen selitteet.

Tietoarkisto toimittaa kvantitatiiviset tutkimusaineistot palveluportaali Ailasta oletusarvoisesti SPSS portable -muotoisina. Erityistapauksissa tiedostot saa myös muissa formaateissa. Analyysimenetelmistä ja SPSS-ohjelman käytöstä kerrotaan lisää Menetelmäopetuksen tietovarannossa (MOTV).

Varsinaisen datatiedoston lisäksi aineistoon kuuluu myös pdf-muotoinen koodikirja. Koodikirjasta löytyvät muun muassa aineiston kuvailu-, tekijä-, otanta- ja keruutiedot, muuttujien suorat jakaumat ja mahdollinen aineistonkeruuinstrumentti (kyselylomake). Useimpien arkistoitujen kvantitatiivisten aineistojen koodikirjat ja kyselylomakkeet ovat vapaasti saatavilla aineiston kuvailun yhteydessä tietoarkiston aineistoluettelossa.

Kvalitatiivinen data

Tyypillinen tietoarkistoon arkistoitu kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusaineisto on puhetta, kuvaa tai tekstiä sähköisenä tallenteena. Aineistot voivat olla esimerkiksi päiväkirjamerkintöjä, ryhmähaastatteluja tai videotallenteista litteroituja tekstitiedostoja. Yleensä aineistot on arkistoitu rtf- tai html-tiedostoina. Usein aineistoon liittyy myös kirjoitus- tai transkriptointiohjeita.

transkriptointiesimerkki

Kuva 3. Transkriptointiesimerkki. RTF-tiedosto, joka on avattu Microsoft Word -ohjelmaan.

Kvalitatiivisten aineistojen analysointiin tarvitaan laadullisten menetelmien tuntemusta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleisesti käytettyjä tietokoneohjelmistoja ovat muun muassa Atlas.ti ja NVivo.

viimeksi päivitetty 2014-09-09