Aineistoon viittaaminen

lähdeviittaus kirjallisuusluettelossa | tekstissä | kuviossa ja taulukossa | kyselylomakkeeseen ja koodikirjaan viittaaminen | lisätietoja

Tieteellisessä tutkimuksessa käytetyt lähteet on ilmoitettava täsmällisesti. Lähteisiin viitataan tekstin sisällä, taulukoiden ja kuvioiden yhteydessä ja kirjallisuusluettelossa.

Tietoarkistoon arkistoitu tutkimusaineisto on luonteeltaan elektroninen lähde. Tutkimusaineisto koostuu tyypillisesti datatiedostosta, koodikirjasta ja kyselylomakkeesta. Aineistoon on viitattava kaikissa julkaisuissa, joissa aineistoa tai sen osaa käytetään.

Viittaamisen helpottamiseksi tietoarkisto antaa kaikille arkistoimilleen aineistoille malliviittaustiedon. Se julkaistaan aineiston kuvailussa ja koodikirjassa. Malliviittauksen voi kopioida lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun tai tieteenalan käytäntöjen mukaisesti.

Lähdeviittaus kirjallisuusluettelossa

Kirjallisuusluettelon lähdeviitteestä on yksiselitteisesti ilmettävä, mistä tiedonlähteestä on kyse. Tietoarkistoon tallennettuun tutkimusaineistoon viitattaessa tärkeitä aineiston yksilöiviä tietoja ovat tekijä, aineiston nimi, versio, tietoarkiston antama aineistonumero, keruuajankohta sekä kerääjä-, tuottaja- ja jakajatiedot.

Esimerkkejä. Aineistolla ei ole nimettyä henkilötekijää:

Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973 [elektroninen aineisto]. FSD1000, versio 4.1 (2005-06-10). Suomen Gallup [aineistonkeruu], 1973. Suomen Gallup & Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos [tuottajat], 1973. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2005.

ISSP 2007: vapaa-aika ja urheilu: Suomen aineisto [elektroninen aineisto]. FSD2330, versio 1.0 (2008-03-28). Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos & Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Helsinki: Tilastokeskus [tuottajat], 2007. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2008.

Sosiaalibarometri 1994 [elektroninen aineisto]. FSD1129, versio 1.0 (2002-03-11). Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto [tuottaja], 1994. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2002.

Esimerkkejä. Aineistolla on henkilötekijä tai -tekijät:

Ekholm, Peter & Jutila, Karina & Kiljunen, Pentti: Käsitykset ilmastonmuutoksesta 2006 [elektroninen aineisto]. FSD2262, versio 1.0 (2007-05-10). Lempäälä: Yhdyskuntatutkimus [aineistonkeruu], 2006. Helsinki: Ajatuspaja e2 [tuottaja], 2006. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2007.

Iltanen, Sonja: Vaatesuunnittelu ikääntyville naisille - haastattelut 2001-2002 [elektroninen aineisto]. FSD2381, versio 1.0 (2009-01-13). Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2009.

Viittaus tekstissä

Tekstin sisällä tutkimusaineistoon viitataan tekijän nimellä. Jos henkilötekijää ei ole, viitataan tutkimusaineiston nimellä. Viittauksessa mainitaan aineiston keruuvuosi.

Esimerkkejä:

Sonja Iltasen (2001-2002) vaatesuunnittelua käsittelevässä haastatteluaineistossa naisten ikääntymistä kuvataan vaihtelevasti ja osin ristiriitaisin tavoin.

Yli 80% suomalaisista suomalaisista piti ilmastonmuutosta kokonaan tai pääosin ihmisen aiheuttamana (Ekholm et. al. 2006).

Vuonna 1973 tehdyssä kyselyssä lähes 70% vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän "maataloutta pitäisi tukea enemmän, jotta Suomi ei joutuisi liian riippuvaiseksi ulkomaisesta elintarviketuotannosta" kanssa (Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973).

Noin neljäsosa suomalaisista ei kävele tai pyöräile päivittäin työ- tai asiointimatkoillaan (ISSP 2007: Vapaa-aika ja urheilu).

Viittaus kuviossa ja taulukossa

Taulukoiden ja kuvioiden yhteydessä kannattaa mainita perusviittaustietojen lisäksi tutkimusaineiston arkistonumero.

kuvio

taulukko

Kyselylomakkeeseen ja koodikirjaan viittaaminen

Tietoarkistoon tallennettujen aineistojen kyselylomakkeet ja koodikirjat ovat pääosin saatavilla vapaasti verkossa. Kyselylomake ja koodikirja ovat osa tutkimusaineistoa, joten jos käyttää niitä lähteenä, viittaukseen on sisällytettävä myös tutkimusaineiston tiedot. Käytäntö muistuttaa toimitetun teoksen artikkeliin viittaamista.

Koska kyselylomakkeet ja koodikirjat ovat verkkodokumentteja, on viitteessä mainittava myös tiedoston verkko-osoite ja hakupäivä.

Kyselylomakkeen tekijät ovat samat kuin koko tutkimusaineiston tekijät. Kyselylomakkeen jakaja on Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Koodikirjan tuottaja ja jakaja on Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Esimerkki. Kyselylomakkeen viittaustieto, kun tutkimusaineistolla ei ole henkilötekijää:

Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973. Kyselylomake. [Verkkodokumentti]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. <http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/luettelo/FSD1000/quF1000.pdf> [haettu 26.1.2010]. Kyselylomake on osa aineistoa Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973 [elektroninen aineisto]. FSD1000, versio 4.1 (2005-06-10). Suomen Gallup [aineistonkeruu], 1973. Suomen Gallup & Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos [tuottajat], 1973. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2005.

Esimerkki. Kyselylomakkeen viittaustieto, kun tutkimusaineistolla on henkilötekijä:

Ruostetsaari, Ilkka & Kuusipalo, Jaana: Valtarakennetutkimus 1991. Kyselylomake. [Verkkodokumentti]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. <http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/luettelo/FSD1090/quF1090_fin.pdf> [haettu 2.2.2010]. Kyselylomake on osa aineistoa Ruostetsaari, Ilkka & Kuusipalo, Jaana: Valtarakennetutkimus 1991 [elektroninen aineisto]. FSD1090, versio 1.1 (2004-04-27). Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2004.

Esimerkki. Koodikirjan viittaustieto:

Käsitykset ilmastonmuutoksesta 2006. Koodikirja. [Verkkodokumentti]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja]. <http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/luettelo/FSD2047/cbF2047.pdf> [haettu 26.1.2010]. Koodikirja on osa aineistoa Ekholm, Peter & Jutila, Karina & Kiljunen, Pentti: Käsitykset ilmastonmuutoksesta 2006 [elektroninen aineisto]. FSD2262, versio 1.0 (2007-05-10). Lempäälä: Yhdyskuntatutkimus [aineistonkeruu], 2006. Helsinki: Ajatuspaja e2 [tuottaja], 2006. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2007.

Lisätietoja viittaamisesta

» Tietoarkiston Tutkimusetiikka-sivu
» Turun yliopiston kirjaston Tiedonhaun opas: Viittaaminen elektronisiin lähteisiin
» Kari Lehtonen: Internet-lähteisiin viittaaminen
» Timo Soikkanen & Vesa Vares & Markku Jokisipilä: Lähdeviitteet

viimeksi päivitetty 2012-01-10