KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV

6.6.3 Tilastot ja julkiset aineistot

Myös laadullisessa tutkimuksessa voi käyttää tutkimusongelman kannalta oleellisia tilastotietoja. Tilastotietoja voidaan käyttää tutkimuksen taustatietoina, suunnittelun pohjana tai vertailutietona suhteessa laadullisen aineiston avulla saataviin tuloksiin. Eri organisaatioilla ja tutkimuskeskuksilla saattaa olla aineistoa, jota he luovuttavat tutkimuskäyttöön, mahdollisesti maksua vastaan. Tilastoja tehdään joka vuosi runsaasti mitä erilaisimmista suomalaisten elämään liittyvistä aiheista. THL ja Tilastokeskus ovat keskeisiä tilastotietoa tuottavia organisaatioita. Tietoja erilaisista tilastoista ja niiden tuottajista löytyy internetistä. Tieteellisten kirjastojen henkilökunta opastaa ja kertoo olemassa olevista tilastotietokannoista ja -viitetietokannoista. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2004, 176-177.)

Tilastoja käytettäessä on hyvä muistaa niiden kontekstuaalisuus: ne ovat tiettyjen tahojen tai viranomaisten keräämää aineistoa tietyissä olosuhteissa ja tietyltä kohdejoukolta. (Uusitalo 2001, 95.) Tilastoja käytettäessä täytyy aina selvittää, mistä tilastossa oikeastaan on kyse ja miten se on muodostettu.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD