Dataarkivet som en organisation

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning.

Dataarkivet bevarar och distribuerar forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Dataarkivet är en självständig enhet vid Tammerfors universitet.

FSD:s huvuduppgifter är att

 • anskaffa och arkivera forskningsdata
 • granska, bearbeta och dokumentera data
 • bevara data i brukbart skick för framtida behov
 • ingå avtal med deponenter om villkor för användning av data
 • distribuera data för återandvändning
 • erbjuda informationstjänster
 • främja återanvändning av data
 • bidra till utvecklingen av god forskningssed vid datainsamling and återanvändning
 • stödja undervisningen av forskningsmetoder
 • informera om dataarkivets verksamhet och utvecklingen inom branschen
 • delta i internationellt samarbete mellan dataarkiv

Arkivet kan också

 • bidra till utvecklingen av god sed i bearbetning av forskningsdata, både nationellt och internationellt
 • organisera samhällsvetenskaplig forskning och undervisning
 • bedriva förlagsverksamhet på sitt område
 • erbjuda andra ändamålsenliga tjänster.

Dataarkivets officiella handlingar

Dataarkivets officiella handlingar publiceras endast på finska. Tillgängliga på nätet är FSDs arkivbildningsplan, kvalitetssäkringsplaner, databokslut, strategiplaner, verksamhetsberättelser och vissa föredragningslistor. Vissa dokument, som arkivbildningsplan, finns tillgängliga också på engelska. Mer innehåll på svenska kommer snart.

Verksamhetsprinciper

FSD tar huvudsakligen emot samhällsvetenskapliga forskningsdata men i vissa fall kan humanistiska, pedagogiska och hälsovetenskapliga studier arkiveras. Datamaterialet måste uppfylla vissa tekniska och juridiska villkor att vara lämplig för arkivering. Dataarkivet hanterar och dokumenterar materialet.

Både arkivering och distribution för vidare användning baseras på strikt reglerade villkor och avtal. Primärforskarna kan, om så önskas, ha kontroll över datamaterialets spridning efter överlämnandet till Dataarkivet. Återanvändare måste förbinda sig att iaktta dessa avtal och andra regler innan materialet lämnas ut. Arkivering har ingen påverkan på primärforskarnas ägande-, upphovs- och besittningsrätt.

Arkiverade data distribueras huvudsakligen för forskning, undervisning och studieändamål. Några av materialen är helt öppna. Arkivets bastjänster är gratis.