Hankkeet

Tietoarkiston omat sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavat hankkeet. Hankkeet on listattu alkamisjärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.

CESSDA CV Manager

Kontrolloidut sanastot ovat tärkeä osa CESSDAn metadatamallia. Ne mahdollistavat muun muassa kohdennettujen hakujen tekemisen CESSDAn aineistoihin. Projektissa kehitetään avoimen koodin sanastotyökalu, joka mahdollistaa sanastojen luomisen, kääntämisen ja ylläpitämisen. Erillisen hakuliittymän avulla käyttäjät voivat selata sanastoja, ladata niitä tai ottaa käyttöön rajapinnan kautta eri kieliversioina. Koska CESSDA käyttää kansainvälisen DDI-kuvailuformaatin sanastoja mikäli mahdollista, samaa työkalua tullaan käyttämään sekä CESSDAn että DDIn sanastojen hallintaan.

Rahoituskausi: 1.1.2017–30.9.2018

CESSDA Products and Services Catalogue Phase 3 (PaSC)

PaSC-hanke kehittää CESSDAn yhteisluettelon toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä. Tavoitteena on tehdä aineistot helpommin löydettäväksi koostamalla niiden kuvailutietoja yhteen palveluun. Luettelo ei tule sisällä itse dataa, vaan se ohjaa käyttäjän varsinaiseen saantipaikkaan. Projektia vetää brittien data-arkisto UKDS.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018

CESSDA Technical Framework, Phase 3

CESSDA Technical Working Group (TWG) kehittää CESSDAn IT-käytäntöjä ja tukee teknisen alusta kehittämistä. Työ on organisoitu Technical Framework -hankkeen avulla. Hanketta vetää brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 4 kattaa TWG-työn vuoden 2018 kustannukset.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018

CESSDA Vocabulary Services Multilingual Content Maintenance 1 (VOICE)

Hankkeessa kehitetään CESSDAn monikielisen asiasanaston ELSSTin sisältöä, kieliversioita ja asiasanastotyökalua. Lisäksi laaditaan koulutusmateriaaleja sekä periaate-ehdotuksia CESSDAn monikielisten sisältöjen tuottamiseen, esittämiseen ja ylläpitoon.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018

CESSDA Trust Working Group

Yksi CESSDAn strategian peruspilareista on luottamus, ja palveluntuottajilta vaaditaan CoreTrustSeal-sertifikaatti. Trust Working Group ohjaa ja tukee data-arkistoja sertifikaatin hankinnassa sekä seuraa CESSDAn palveluntuottajille asetettujen vaatimusten täyttämistä.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018

Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa

Hankkeessa Tietoarkisto keskittyy CESSDAn vaatimusten täyttämiseen ja aktiiviseen osallistumiseen CESSDAn kehittämisessä ja rakentamisessa. Tietoarkisto vaikuttaa aktiivisesti siihen, minkälaisia palveluita CESSDA tulee eurooppalaisille tutkijoille jatkossa tarjoamaan ja varmistaa, että Tietoarkiston omat palvelut ovat kansainvälisten vaatimusten mukaisella tasolla.

Tietoarkiston hakemus vuosille 2017–2021 perustui Suomen Infrastruktuurien tiekartalle 2014–2020 hyväksyttyyn esitykseen. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2016 Valtionjäsenyysinfrastruktuurit -hausta.

Rahoituskausi: 1.1.2017–31.12.2021

Nordisk prosjekt for harmonisere personvernlovgivningen og praksis i forhold til forskningsbehov

Hankkeessa pohjoismaiset data-arkistot selvittävät uuden eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön vaikutuksia ja kansalliseen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä yhteispohjoismaisen tutkimuksen ja data-arkistoinnin näkökulmasta. NordForsk rahoittaa hankkeen kokous- ja matkakustannuksia.

Hankekausi: 1.1.–31.12.2017 (jatkuu)

CESSDA Metadata Management Phase 2 (CMM2)

Tietoarkiston vetämän CMM-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin CESSDAlle metatietomalli ja monikieliset kontrolloidut sanastot. Hankkeen toisessa vaiheessa mallia ja sanastoja kehitetään edelleen ja tuotetaan ohjeita metatiedon tallennukseen ja mallin hallintaan.

Projektissa syntyvä metatietomalli tulee aikanaan kaikkien CESSDAn palveluntuottajien käyttöön. Yhtenäiset metatietokäytännöt tukevat yhteisten eurooppalaisten palvelujen, kuten aineistoluettelon ja kysymyspankin rakentamista.

CMM2-projektissa ovat Tietoarkiston lisäksi CESSDAn palveluntuottajat Belgiasta, Iso-Britanniasta, Norjasta, Ruotsista, Saksasta, Sloveniasta ja Tanskasta.

Rahoituskausi: 1.5.2016–31.12.2018

CESSDA Euro Question Bank

Projektin tavoitteena on kehittää kysymyspankki Euro Question Bank (EQB), jonka avulla käyttäjät voivat hakea kysymyksiä kaikista CESSDA-organisaatioiden arkistoimista aineistoista, riippumatta missä maassa ne on kysytty ja millä kielellä. Kansalliset data-arkistot toimittavat kysymyspankkiin tiedot omista kysymyksistään standardoidussa muodossa. Kysymyspankista on hyötyä kyselylomakkeiden suunnitteluun, kysymysten kääntämiseen ja vertailevaan tutkimukseen.

Rahoituskausi: 1.1.2016–31.12.2018

Hankearkisto

Päättyneiden tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneiden hankkeiden hankekuvaukset ja hankesivut löytyvät hankearkistosta.