Hankearkisto

Päättyneet tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneet FSD:n ja yhteistyökumppaneiden hankkeet. Hankkeet on listattu aakkosjärjestyksessä.

CESSDA Collaborative Data Management (RDM)

Hankkeessa kehitetään tutkimusaineistojen hallintaan keskittyviä palveluja ja luodaan aineistonhallinnan verkkoresurssi, joka on suunnattu eurooppalaisten tutkijoiden käyttöön. Sen tavoitteena on opastaa aineistonhallinnan ja aineistonhallintasuunnitelman laatimisen perusteisiin, tiedottaa aineistonhallinnan koulutuksesta ja ohjata muiden aineistonhallinnan resurssien äärelle. CESSDAn aineistonhallinnan nettisivu on tutkijoiden käytössä vuoden 2018 alusta.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2017

CESSDA Enhanced Research Data Management and Data Discovery Training (ERDM)

Hankkeessa kehitetään tutkimusaineistojen hallintaan keskittyviä palveluja ja kehitetään aineistonhallinnan verkkoresurssia, joka on suunnattu eurooppalaisten tutkijoiden käyttöön.

Verkkoresurssin tavoitteena on opastaa aineistonhallinnan ja aineistonhallintasuunnitelman laatimisen perusteisiin, tiedottaa aineistonhallinnan koulutuksesta ja ohjata muiden aineistonhallinnan resurssien äärelle.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018

CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen

Tietoarkisto laajentaa tutkimusdatan arkistointi- ja avaamispalvelujaan terveystieteisiin ja humanistille tieteenaloille, sekä vahvistaa tutkimusaineistojen hallintaan liittyviä tietopalveluja. Näiden lisäksi hanke kehittää yleisesti tietoarkiston palveluvalmiutta CESSDAn jäsenenä ja käynnistää muun muassa kansainvälisesti vertailevaa tutkimusta palvelevat toiminnot.

Tämä kolmivuotinen hanke vahvistaa ja laajentaa tietoarkiston palveluja tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan mukaisesti. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2014 -kutsuhausta

Rahoituskausi: 1.2.2015–31.12.2017

CESSDA Metadata Management (CMM)

CESSDA kehitti Tietoarkiston johdolla palveluntuottajilleen yhtenäistä metatietoratkaisua. Hankkeessa luotiin CESSDAlle metatietomalli ja monikielisiä kontrolloituja sanastoja. Metatietomalli tulee aikanaan kaikkien CESSDAn palveluntuottajien käyttöön. Yhtenäiset metatietokäytännöt tukevat yhteisten eurooppalaisten palvelujen, kuten aineistoluettelon ja kysymyspankin rakentamista.

Rahoituskausi: 1.11.2015–30.4.2017

CESSDA Open Source Metadata Harvesting (OSMH)

Hankeessa kehitettiin metadatan haravointiratkaisu muun muassa CESSDAn yhteisen eurooppalaisen aineistoluettelon rakentamista varten.

Rahoituskausi: 15.11.2015–15.6.2016

CESSDA PPP

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto osallistui data-arkistojen Euroopan kattojärjestön CESSDAn hankkeeseen "Preparatory Phase Project for a Major Upgrade of the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) Research Infrastructure" vuosina 2008–2010. Hankkeessa tehty työ on pohjana uuden eurooppalaisen tutkimuksen infrastruktuurin CESSDA ERICin rakentamisessa.

Päättynyt: 2010

CESSDA Products and Services Catalogue Phase 2 (PaSC)

PaSC-hanke kehittää yhteisluetteloa CESSDAn palveluntuottajien aineistokokoelmista. Tavoitteena on tehdä aineistot helpommin löydettäväksi koostamalla niiden kuvailutietoja yhteen palveluun. Luettelo ei tule sisältämään itse dataa, vaan se ohjaa käyttäjän varsinaiseen saantipaikkaan. Projektia vetää brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 2 tuottaa ensimmäisen version luettelosta.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2017

CESSDA SaW: Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives

CESSDA vahvistaa toimintaansa ja laajentaa verkostoaan. Nykyisten 14 jäsenmaan lisäksi konsortioon halutaan mukaan loputkin Euroopan maat. Projektin myötä CESSDA luo Euroopan tutkimusalueen yhteiskuntatieteellisille tietoarkistoille entistä tiiviimmän ja vuorovaikutteisemman yhteistyöverkon.

CESSDA SaW -projektissa on mukana kymmenen yhteistyökumppania ja kaksitoista liitännäisosallistujaa, mukaan lukien Tietoarkisto. Projekti saa rahoituksensa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horizon 2020 -puiteohjelmasta.

Rahoituskausi: 1.8.2015–31.7.2017

CESSDA Technical Framework, Phase 3

CESSDA Technical Working Group (TWG) kehittää CESSDAn IT-käytäntöjä ja tukee teknisen alusta kehittämistä. Työ on organisoitu Technical Framework -hankkeen avulla. Hanketta vetää brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 3 kattaa TWG-työn vuoden 2017 kustannukset.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2017

DASISH – Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities, DASISH, etsi ratkaisuja ihmistieteiden infrastruktuureita rakentavien ESFRI-projektien yhteisiin ongelmiin. Mukana projektissa oli 18 organisaatiota, jotka osallistuivat ihmistieteiden eurooppalaisten infrastruktuurien, eli ERICien rakentamiseen. Tulevat tai olemassa olevat ERICit ovat CESSDA-ERIC, CLARIN, DARIAH, ESS ja SHARE. Kolmivuotinen DASISH-hanke sai rahoituksensa Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta.

Rahoituskausi: 1.1.2012–31.12.2014.

Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä

Hankkeessa kehitetään kansallinen digitaalisten tietoaineistojen kuvausmalli ja kuvausjärjestelmä. Hanke toteutetaan yhteishankkeena THL:n, Tilastokeskuksen, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, Sitran ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken. Hanke on Sitran Isaacus-palveluoperaattorihankkeen esituotantohanke, ja hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden esituotantohankkeiden kanssa.

Rahoituskausi: 1.7.2016–15.12.2017

DwB – Data without Boundaries

Data without Boundarises (DwB) -hankkeen tavoitteena on yhtenäinen malli, jolla tutkijat kaikkialla Euroopassa saisivat käyttöönsä virallisia data-aineistoja, jotka on kerätty esimerkiksi tilastojen tuottamiseksi. Mallissa aineistot olisivat tutkijoiden saatavilla valtiorajoista riippumatta, ja se joustaisi riittävästi sopiakseen erilaisiin kansallisiin järjestelmiin. Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto johtaa työpakettia, jossa rakennetaan hankkeen verkkosivusto ja tiedotetaan tuloksista ja kehitetyistä palveluista. Lisäksi tietoarkisto osallistuu yhtenäisiä kuvailustandardeja kehittävään työkokonaisuuteen. Nelivuotinen DwB-hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta.

Rahoituskausi: 1.5.2011–31.4.2015.

Empiirisen sosiaalitutkimuksen historian tietovaranto

Hankkeessa on aiemmin luotu verkkotietovaranto, johon on tallennettu perustiedot sosiologian väitöskirjoista vuosilta 1945–2000. Hanke toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitoksen kanssa.

Päättynyt: toukokuu 2009

FSD ja CESSDA

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD toimii uuden CESSDAn Suomen palveluntuottajana vuodesta 2013 alkaen. FSD ja CESSDA –hanke keskittyy CESSDA ERIC –velvoitteiden täyttämiseen; palvelujen kehittämiseen ja laajentamiseen. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2013 -kutsuhausta.

Rahoituskausi: 1.1.2014–31.12.2015 (alkanut 2013)

Laadullisten menetelmien tietovaranto

Menetelmäopetuksen tietovaranto, MOTV, laajeni laadullisiin menetelmiin. Varanto on tietoarkiston keskeisiä palveluita opettajille ja opiskelijoille ja sitä päivitetään edelleen.

Päättynyt: 2007

MADIERA-hanke

MADIERAn (Multilingual Access to Data Infrastructures of the European Research Area) päätuote, yhteiskuntatieteellisten data-arkistojen yhteinen aineistoportaali, on julkaistu osoitteessa http://www.madiera.net/.

Päättynyt: 2006

Making Nordic Health Data Visible

Pohjoismaisten tietoarkistojen yhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä pohjoismaisen terveystieteellisen tutkimusdatan näkyvyyttä Euroopassa. Tietoarkistot kehittävät hankkeessa yhteisiä käytäntöjä terveysdatan kuvailuun ja jatkokäyttöön ja rakentavat tutkijoille suunnatun terveysdataportaalin. Hanketta rahoittaa NordForsk ja johtaa Norjan tietoarkisto NSD.

Rahoituskausi: 1.10.2014–31.10.2016

Nordisk prosjekt for harmonisere personvernlovgivningen og praksis i forhold til forskningsbehov

Hankkeessa pohjoismaiset data-arkistot selvittävät uuden eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön vaikutuksia ja kansalliseen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä yhteispohjoismaisen tutkimuksen ja data-arkistoinnin näkökulmasta. NordForsk rahoittaa hankkeen kokous- ja matkakustannuksia.

Hankekausi: 1.1.–31.12.2017

Oppimateriaalihanke

Projektin näkyvimpiä tuloksia ovat tutkimusetiikan oppikirja, Menetelmäopetuksen tietovarannon kvalitatiivinen osa, KvaliMOTV ja kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäytön opas.

Päättynyt: 2006

Poliittisten ohjelmien tietokanta, POHTIVA

Hankkeessa rakennetaan suomalaisten puolueiden voimassaolevia ja historiallisia ohjelmadokumentteja sisältävä avoin Internet-tietokanta. POHTIVA on avoinna käytettäväksi, mutta kehitystyö jatkuu sisällön ja tekniikan suhteen.

Päättynyt: 2007

Selvitys kansalaisvaikuttamista koskevasta tutkimuksesta

Hankkeessa tietoarkisto selvitti oikeusministeriön tilauksesta kansalaisvaikuttamista koskevaa tutkimusta ja kartoitti tämän alan tutkimustarvetta Suomessa. Hanke liittyi alkuvuonna 2007 päättyneeseen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan.

Päättynyt: 2006

Suomi-Monitori

Suomi-Monitori-hankkeessa rakennetaan helppokäyttöinen käyttöliittymä keskeisiin tutkimusaineistoihin suomalaisten yhteiskunnallisesta osallistumisesta, arvoista ja asenteista sekä näiden trendeistä. Palvelu tarjoaa monipuolisen, täysin avoimen ja matalan kynnyksen käyttömahdollisuuden Tietoarkiston aineistoihin suoraan verkossa. Palvelu perustuu jo olemassa olevan datan ja metatiedon hyödyntämiseen. Suomi-Monitorin kohderyhmiä ovat koululaiset ja opiskelijat, tiedotusvälineet, päättäjät ja tavalliset kansalaiset.

Hanke liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -kokonaisuuteen (ATT) ja se sai rahoituksen ATT:n Tieto käyttöön -hausta.

Rahoituskausi: 1.1.2016–31.12.2016

Tasa-arvon tietopalvelun käynnistyshanke

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto sai sosiaali- ja terveysministeriöltä tehtäväkseen käynnistää valtakunnallinen tasa-arvon tietopalvelu. Tietopalvelu tarjoaa tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta, naisista, miehistä, sukupuolijärjestelmästä ja muista tasa-arvoon vaikuttavista tekijöistä. Yksivuotisen käynnistyshankkeen yhtenä päätehtävänä oli rakentaa tietopalvelulle verkkoportaali, joka avautui vuoden 2009 lopussa.

Päättynyt: toukokuu 2010

Tietoarkisto 2015

Tietoarkisto 2015 -hanke, aiemmin Tietoarkiston uudet palvelut – FSD Upgrade, koostui viidestä osiosta:
» Aineistoportaalit
» Uudet tieteenalat palvelujen piiriin
» Laadullisen aineiston käytettävyyden helpottaminen
» Tutkimus ja arviointi
» Aineistonhallinnan osaamisen vahvistaminen.
Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia tutkimuksen infrastruktuureille suunnatusta FIRI 2010 -rahoituksesta.

Rahoituskausi: 9.12.2010–31.7.2015.

Vaalimaatti

Eduskuntavaaleihin 2003 toteutettu puolueiden vaali- ja periaateohjelmien "vaalikone". Projekti oli pilottihanke poliittisten tekstien tietovarannolle, joka myöhemmin toteuttettiin nimellä POHTIVA (ensin Aatemaatti). Vaalimaatit jatkavat edelleen osana POHTIVAn vaalivuosien erityispalveluita tutkijoille ja kansalaisille.

Päättynyt: 2004

VERIC – Valmistautuminen CESSDA ERIC -jäsenyyteen

Kaksivuotisessa VERIC-hankkeessa uudistetaan tietoarkiston metatietokäytäntöjä ja -työkaluja. Tietoarkistolle rakennetaan CESSDA- ERIC-jäsenyyttä tukeva ja Tietoarkiston palveluja monipuolistava metadatatietokanta. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2012 -kutsuhausta.

Rahoituskausi: 14.12.2012–15.12.2014. (Alkanut 2013)

VICTOR

Tietoarkisto osallistui videokommentointijärjestelmä VICTORin kehittämiseen. Tietoarkiston panos kohdistui video- ja äänimateriaalin dokumentointiin ja materiaalin juridisiin käyttöedellytyksiin erityisesti tietosuojan näkökulmasta.

Päättynyt: 2005

Muut hankkeet

Lisäksi tietoarkisto on vuosina 2000–2002 osallistunut politiikan tutkimuksen ja sosiologian tieteenalojen verkkotietovarantojen kehitystyöhön. Nämä hankkeet eivät tuottaneet pysyviä palveluita. Sosiologian tietovarannon linkkikokoelma on edelleen verkossa, mutta sitä ei enää päivitetä.